Trọng tài sáp nhập là gì?

Kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập, thường được coi là một chiến lược của quỹ phòng hộ, bao gồm việc mua và bán đồng thời cổ phiếu tương ứng của hai công ty sáp nhập để tạo ra lợi nhuận “không rủi ro”. Bởi vì có sự không chắc chắn về việc thương vụ sẽ được hoàn tất nên giá cổ phiếu của công ty mục tiêu thường được bán ở mức giá thấp hơn giá mua lại. Một nhà kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập sẽ xem xét khả năng một vụ sáp nhập không kết thúc đúng thời hạn hoặc hoàn toàn không và sau đó sẽ mua cổ phiếu trước khi mua lại, hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận khi việc sáp nhập hoặc mua lại hoàn tất.

Bài học chính

  • Kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập là một chiến lược đầu tư trong đó một nhà đầu tư đồng thời mua cổ phiếu của các công ty sáp nhập.
  • Kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường xung quanh việc mua bán và sáp nhập.
  • Kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập, còn được gọi là chênh lệch giá rủi ro, là một tập hợp con của đầu tư hoặc giao dịch theo sự kiện, bao gồm việc khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường trước hoặc sau khi sáp nhập hoặc mua lại.

Hiểu về trọng tài sáp nhập

Kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập, còn được gọi là chênh lệch giá rủi ro, là một tập hợp con của đầu tư hoặc giao dịch theo sự kiện, bao gồm việc khai thác sự thiếu hiệu quả của thị trường trước hoặc sau khi sáp nhập hoặc mua lại. Người quản lý danh mục đầu tư thường xuyên thường tập trung vào lợi nhuận của đơn vị được sáp nhập.

Ngược lại, các nhà kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập tập trung vào khả năng thương vụ được chấp thuận và thời gian hoàn tất thương vụ. Vì có khả năng thương vụ sẽ không được chấp thuận nên kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập tiềm ẩn một số rủi ro.

Kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập là một chiến lược tập trung vào sự kiện sáp nhập hơn là hiệu suất chung của thị trường chứng khoán.

Những cân nhắc đặc biệt

Khi một công ty công bố ý định mua lại một công ty khác, giá cổ phiếu của công ty mua lại thường giảm và giá cổ phiếu của công ty mục tiêu tăng. Để bảo đảm cổ phiếu của công ty mục tiêu, công ty mua lại phải chào bán nhiều hơn giá trị hiện tại của cổ phiếu. Giá cổ phiếu của công ty mua lại giảm do sự suy đoán của thị trường về công ty mục tiêu hoặc giá đưa ra cho công ty mục tiêu.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty mục tiêu thường vẫn thấp hơn giá mua lại đã công bố, điều này phản ánh sự không chắc chắn của thương vụ. Trong một vụ sáp nhập hoàn toàn bằng tiền mặt, các nhà đầu tư thường nắm giữ vị thế mua vào công ty mục tiêu.

Nếu một nhà kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập kỳ vọng một thỏa thuận sáp nhập sẽ bị phá vỡ, nhà kinh doanh chênh lệch giá có thể bán khống cổ phiếu của công ty mục tiêu. Nếu thỏa thuận sáp nhập bị phá vỡ, giá cổ phiếu của công ty mục tiêu thường giảm xuống mức giá cổ phiếu trước khi công bố thỏa thuận. Việc sáp nhập có thể bị phá vỡ vì nhiều lý do, chẳng hạn như các quy định, sự bất ổn về tài chính hoặc những tác động bất lợi về thuế.

Các loại trọng tài sáp nhập

Có hai loại sáp nhập doanh nghiệp chính – sáp nhập tiền mặt và cổ phiếu. Trong một vụ sáp nhập bằng tiền mặt, công ty mua lại mua cổ phiếu của công ty mục tiêu bằng tiền mặt. Ngoài ra, việc sáp nhập cổ phiếu lấy cổ phiếu liên quan đến việc trao đổi cổ phiếu của công ty mua lại lấy cổ phiếu của công ty mục tiêu.

Trong một vụ sáp nhập cổ phiếu lấy cổ phiếu, một nhà kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập thường mua cổ phiếu của công ty mục tiêu trong khi bán khống cổ phiếu của công ty mua lại. Nếu thỏa thuận được hoàn thành và cổ phiếu của công ty mục tiêu được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty mua lại, nhà kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập có thể sử dụng cổ phiếu đã chuyển đổi để trang trải vị thế bán.

Một nhà kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập cũng có thể nhân rộng chiến lược này bằng cách sử dụng các quyền chọn, chẳng hạn như mua cổ phiếu của công ty mục tiêu trong khi mua quyền chọn bán đối với cổ phiếu của công ty mua lại.