Back

Author: Ban Biên Tập

Cơ bản về tài chính doanh nghiệp

Hiểu về sáp nhập ngang và sáp nhập dọc

Sáp nhập theo chiều ngang là gì? Sáp nhập theo chiều ngang là sự sáp nhập hoặc hợp nhất kinh doanh xảy ra giữa các công ty hoạt động trong cùng một ngành. Cạnh tranh có xu hướng cao hơn

Read More »
Cơ bản về tài chính doanh nghiệp

Lên lịch TO-C

Lịch trình TO-C là gì? Lịch trình TO-C được nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) khi có bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản nào liên quan đến chào mua. Phụ lục

Read More »