Khắc-Out là gì?

Carve-out là việc thoái vốn một phần của một đơn vị kinh doanh trong đó công ty mẹ bán cổ phần thiểu số của công ty con cho các nhà đầu tư bên ngoài. Một công ty thực hiện carve-out không phải là bán ngay một đơn vị kinh doanh mà thay vào đó là bán cổ phần trong doanh nghiệp đó hoặc từ bỏ quyền kiểm soát doanh nghiệp của chính mình trong khi vẫn giữ lại cổ phần. Việc khắc phục cho phép một công ty tận dụng một phân khúc kinh doanh có thể không nằm trong hoạt động cốt lõi của công ty.

khắc raCarve-Out

Investopedia / Julie Bang

Bài học chính

  • Trong một đợt phát hành cổ phiếu, công ty mẹ bán một số cổ phần của mình trong công ty con ra công chúng thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thiết lập công ty con như một công ty độc lập một cách hiệu quả.
  • Vì cổ phiếu được bán ra công chúng nên việc chia cổ tức cũng thiết lập một nhóm cổ đông mới trong công ty con.
  • Việc chia cổ phần cho phép một công ty tận dụng một phân khúc kinh doanh có thể không nằm trong hoạt động cốt lõi của công ty vì công ty vẫn giữ cổ phần trong công ty con.
  • Tuy nhiên, carve-out tương tự như spin-off, tuy nhiên, spin-off là khi công ty mẹ chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu thay vì cổ đông mới.

Cách thức hoạt động của Carve-Out

Trong một đợt carve-out, công ty mẹ bán một số cổ phần của mình trong công ty con ra công chúng thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Vì cổ phiếu được bán ra công chúng nên việc chia cổ tức cũng thiết lập một nhóm cổ đông mới trong công ty con. Việc chia tách thường xảy ra trước việc chia tách toàn bộ công ty con cho các cổ đông của công ty mẹ. Để một công ty con trong tương lai được miễn thuế, nó phải đáp ứng yêu cầu kiểm soát 80%, nghĩa là không quá 20% cổ phiếu của công ty con có thể được chào bán trong đợt IPO .

Việc chia tách một cách hiệu quả sẽ tách biệt một công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khỏi công ty mẹ của nó như một công ty độc lập. Tổ chức mới có ban giám đốc và báo cáo tài chính riêng. Tuy nhiên, công ty mẹ thường giữ quyền kiểm soát công ty mới và cung cấp hỗ trợ chiến lược cũng như các nguồn lực để giúp doanh nghiệp thành công. Không giống như một công ty con, công ty mẹ thường nhận được dòng tiền vào thông qua việc chia tách.

Một công ty có thể sử dụng chiến lược chia nhỏ thay vì thoái vốn toàn bộ vì một số lý do và các cơ quan quản lý sẽ tính đến điều này khi phê duyệt hoặc từ chối việc tái cơ cấu như vậy. Đôi khi một đơn vị kinh doanh được tích hợp sâu sắc, khiến công ty khó có thể bán hết đơn vị đó trong khi vẫn duy trì được khả năng thanh toán. Những người đang cân nhắc đầu tư vào việc khắc phục phải xem xét điều gì có thể xảy ra nếu công ty ban đầu cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với việc khắc phục và điều gì đã thúc đẩy việc khắc phục ngay từ đầu.

Carve-Out và Spin-Off

Trong việc chia tách vốn chủ sở hữu, một doanh nghiệp bán cổ phần trong một đơn vị kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của công ty có thể là thoái vốn hoàn toàn lợi ích của mình, nhưng điều này có thể không xảy ra trong vài năm. Việc khắc phục vốn chủ sở hữu cho phép công ty nhận được tiền mặt cho số cổ phiếu mà họ bán hiện tại. Loại carve-out này có thể được sử dụng nếu công ty không tin rằng có sẵn một người mua duy nhất cho toàn bộ doanh nghiệp hoặc nếu công ty muốn duy trì một số quyền kiểm soát đối với đơn vị kinh doanh.

Một phương án thoái vốn khác là chia tách. Trong chiến lược này, công ty thoái vốn một đơn vị kinh doanh bằng cách biến đơn vị đó thành công ty độc lập của riêng mình. Thay vì bán cổ phần của đơn vị kinh doanh một cách công khai, các nhà đầu tư hiện tại sẽ được trao cổ phần trong công ty mới. Đơn vị kinh doanh được tách ra hiện là một công ty độc lập với các cổ đông riêng và các cổ đông hiện nắm giữ cổ phần của hai công ty. Công ty mẹ thường không nhận được bất kỳ lợi ích tiền mặt nào và vẫn có thể sở hữu cổ phần trong công ty mới. Để được miễn thuế đối với cơ cấu sở hữu cuối cùng, công ty mẹ phải từ bỏ 80% quyền kiểm soát trở lên .