Đảo ngược trung bình là gì?

Khái niệm đảo ngược giá trị trung bình được sử dụng rộng rãi trong nhiều dữ liệu chuỗi thời gian tài chính khác nhau, bao gồm giá cả, thu nhập và giá trị sổ sách. Khi giá thị trường hiện tại của một tài sản thấp hơn giá trung bình trong quá khứ thì tài sản đó được coi là hấp dẫn để mua. Ngược lại, nếu giá hiện tại cao hơn mức trung bình thì dự kiến giá sẽ giảm. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng sự đảo chiều trung bình để tính thời gian cho các chiến lược đầu tư và giao dịch tương ứng của họ.

Bài học chính

 • Sự đảo ngược trung bình trong tài chính cho thấy rằng các hiện tượng liên quan khác nhau như giá tài sản và sự biến động của lợi nhuận cuối cùng sẽ trở lại mức trung bình dài hạn.
 • Lý thuyết đảo ngược giá trị trung bình đã dẫn đến nhiều chiến lược đầu tư, từ kỹ thuật giao dịch chứng khoán đến mô hình định giá quyền chọn.
 • Giao dịch đảo chiều trung bình cố gắng tận dụng những thay đổi lớn về giá của một chứng khoán cụ thể, giả định rằng nó sẽ trở lại trạng thái trước đó.
 • Một số công cụ phân tích kỹ thuật có nghĩa là đảo chiều bao gồm đường trung bình động, chỉ số cường độ tương đối (RSI), dải bollinger và chỉ báo dao động ngẫu nhiên.

Hiểu sự đảo chiều trung bình

Đảo ngược giá trị trung bình là một lý thuyết tài chính cho thấy giá tài sản cuối cùng sẽ quay trở lại mức trung bình hoặc trung bình dài hạn của chúng. Khái niệm này dựa trên niềm tin rằng giá tài sản và lợi nhuận trước đây sẽ hướng về mức trung bình dài hạn theo thời gian. Độ lệch so với giá trị trung bình này càng lớn thì khả năng giá của tài sản sẽ tiến gần đến giá trị đó trong tương lai càng cao.

Lý thuyết này đã dẫn tới nhiều chiến lược đầu tư liên quan đến việc mua hoặc bán cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác mà kết quả hoạt động gần đây của chúng khác biệt rất nhiều so với mức trung bình trong lịch sử. Tuy nhiên, sự thay đổi về lợi nhuận cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy một công ty không còn có triển vọng như trước nữa, trong trường hợp đó ít có khả năng xảy ra hiện tượng đảo chiều trung bình.

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và giá cả không phải là thước đo duy nhất được xem xét trong việc hoàn nguyên giá trị trung bình; lãi suất hoặc thậm chí tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của một công ty có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này.

Sử dụng bởi Nhà giao dịch

Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược đảo ngược giá trị trung bình để tận dụng giá tài sản đã chênh lệch đáng kể so với giá trị lịch sử của chúng. Giả định cơ bản là giá cuối cùng sẽ quay trở lại mức trung bình dài hạn. Các nhà đầu tư thường sử dụng đảo ngược giá trị trung bình theo những cách sau:

 • Phân tích thống kê : Các nhà đầu tư sử dụng các công cụ thống kê như điểm Z để đo lường xem giá tài sản đã lệch bao xa so với giá trị trung bình của nó. Điểm Z trên 1,5 hoặc dưới -1,5 có thể báo hiệu cơ hội giao dịch.
 • Giao dịch theo cặp : Tại đây, nhà đầu tư và nhà giao dịch xác định hai tài sản có mối tương quan. Khi tỷ lệ giá giữa chúng lệch khỏi giá trị trung bình, họ sẽ mua tài sản được định giá thấp và bán khống tài sản được định giá cao.
 • Biến động : Một số nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng sự đảo chiều trung bình trong bối cảnh biến động, mua quyền chọn khi độ biến động cao với kỳ vọng rằng nó sẽ trở lại mức trung bình.
 • Quản lý rủi ro : Lệnh dừng lỗ và điểm chốt lời thường có thể được đặt xung quanh mức trung bình để quản lý các khoản lỗ tiềm ẩn và đảm bảo lợi nhuận.
 • Giao dịch theo thuật toán : Các nhà phân tích định lượng sử dụng sự đảo chiều trung bình trong chiến lược giao dịch theo thuật toán, thường sử dụng các mô hình toán học phức tạp để dự đoán biến động giá.

Một số cân nhắc liên quan đến việc hoàn nguyên giá trị trung bình liên quan đến thời gian và điều kiện thị trường. Hiệu quả của chiến lược đảo ngược trung bình có thể thay đổi tùy theo khoảng thời gian. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng dữ liệu trong ngày, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng dữ liệu hàng năm.

Một điều cần cân nhắc nữa là sự đảo ngược giá trị trung bình sẽ hiệu quả hơn ở các thị trường có giới hạn phạm vi và ít hiệu quả hơn ở các thị trường có xu hướng.

Tính toán đảo ngược trung bình

Tính toán đảo ngược giá trị trung bình bao gồm một loạt các bước thống kê và định lượng để đo lường xem giá của một tài sản đã lệch bao xa so với giá trị lịch sử của nó.

Đầu tiên, dữ liệu giá lịch sử được thu thập cho tài sản tương ứng. Khung thời gian có thể thay đổi tùy theo khoảng thời gian của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch. Sau đó, giá trung bình được tính theo khung thời gian đã chọn.

M e Một N = S bạn tôi f P r Tôi c e S f P r Tôi c e S / N bạn tôi b e r f b S e r v Một t Tôi N S Giá trị trung bình = Tổng giá của Giá / Số lượng quan sátTôi một = S u m o of p r i ceso f P r i ces / N u mb ero f O b ser v a t i o n s

Từ đó tính ra độ lệch cho từng điểm giá.

D e v Tôi Một t Tôi N = P r Tôi c e M e Một N Độ lệch = Giá – Trung bình De v ia t i o n = Giá _ _ _ tôi một _

Tiếp theo, độ lệch chuẩn của chuỗi giá được tính toán để hiểu mức độ biến động.

S t Một N d Một r d D e v Tôi Một t Tôi N = S q bạn Một r e R t ( S bạn tôi f S q bạn Một r e d D e v Tôi Một t Tôi N S / ( N bạn tôi b e r f b S e r v Một t Tôi N S 1 ) Độ lệch chuẩn = Căn bậc hai (Tổng độ lệch bình phương/ (Số quan sát -1)St an d a r d De v ia t i o n =Sq u a re R oo t ( S u m o of Sq u a red d De v ia t i o n s / ( N u mb ero of O b server v a t i o n s 1 )

Với những số liệu này, điểm Z được xác định. Điểm Z đo lường độ lệch chuẩn của một phần tử so với giá trị trung bình.

Z S c r e = D e v Tôi Một t Tôi N / S t Một N d Một r d D e v Tôi Một t Tôi N Điểm Z = Độ lệch / Độ lệch chuẩnZ lõi S = De v ia t i o n / St an d a r d De v ia t i o n

Điểm Z trên một ngưỡng nhất định (thường là 1,5 hoặc 2) có thể cho thấy tài sản được định giá quá cao và dưới một ngưỡng nhất định (thường là -1,5 hoặc -2) có thể cho thấy tài sản đó bị định giá thấp.

Sự đảo chiều trung bình và phân tích kỹ thuật

Đảo chiều trung bình là một khái niệm nổi bật trong phân tích kỹ thuật, đóng vai trò là nguyên tắc cơ bản cho các chỉ báo và chiến lược giao dịch khác nhau. Nó giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức, từ đó cung cấp các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Một số công cụ chỉ báo kỹ thuật có liên quan đến khái niệm đảo chiều trung bình:

 • Đường trung bình động : Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng đường trung bình động để xác định giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi giá cao hơn đường trung bình động và vượt qua một ngưỡng nhất định, nó có thể được coi là quá mua. Ngược lại, khi giá nằm dưới đường trung bình động và dưới một ngưỡng nhất định, nó có thể được coi là quá bán.
 • Dải Bollinger : Chỉ báo phân tích kỹ thuật của dải Bollinger bao gồm một dải ở giữa (đường trung bình động đơn giản) và hai dải bên ngoài được tính bằng độ lệch chuẩn. Giá dự kiến sẽ trở lại dải giữa.
 • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) : Chỉ số RSI dao động từ 0 đến 100 và được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ số RSI trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức, trong khi dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức, cả hai đều hàm ý khả năng đảo chiều trung bình.
 • Chỉ báo dao động ngẫu nhiên : Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày. Các giá trị trong bộ dao động ngẫu nhiên trên 80 được coi là quá mua và các giá trị dưới 20 được coi là quá bán.
 • Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) : MACD được sử dụng để xác định những thay đổi về cường độ, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng. Khi chỉ báo MACD vượt lên trên hoặc xuống dưới tín hiệu của nó, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tài sản đang lệch khỏi giá trị trung bình của nó.

Giao dịch trong ngày và đảo ngược giá trị trung bình

Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch, thường giữ các vị thế chỉ trong vài phút hoặc vài giờ. Sự đảo chiều trung bình đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch trong ngày vì nó giúp các nhà giao dịch tận dụng những biến động giá ngắn hạn.

Một số chiến lược chính bao gồm đường trung bình động trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các đường trung bình động ngắn hạn để xác định giá trung bình trong ngày. Khi giá của tài sản thay đổi đáng kể thì dự kiến sẽ có sự đảo chiều.

Ngoài ra, các nhà giao dịch trong ngày còn sử dụng RSI và các bộ dao động ngẫu nhiên để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên cơ sở trong ngày. Tín hiệu từ các công cụ phân tích kỹ thuật này thường nhắc nhở các nhà giao dịch trong ngày vào hoặc thoát vị thế. Ngoài ra, với các dải bollinger, các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm “sự siết chặt” trong đó các dải thắt chặt, cho thấy mức độ biến động thấp và khả năng biến động giá đáng kể. Sự đảo ngược dự kiến sẽ ở dải trung bình hoặc dải giữa.

Thật vậy, một số nhà giao dịch ngày sử dụng chiến lược thuật toán để thực hiện các giao dịch tần suất cao dựa trên thuật toán đảo ngược giá trị trung bình.

Giao dịch xoay vòng và đảo ngược giá trị trung bình

Giao dịch xoay vòng là một phong cách giao dịch trong đó các vị thế được giữ trong vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ giá ngắn hạn đến trung hạn. Đảo chiều trung bình là một khái niệm quan trọng trong giao dịch xoay vòng, giúp các nhà giao dịch xác định những đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá.

Khi nói đến đường trung bình động, các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn so với các nhà giao dịch trong ngày để xác định giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể.

Sự giao nhau hoặc giao cắt giữa giá và đường trung bình động, theo sau là sự chênh lệch đáng kể so với giá và đường trung bình động có thể báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.

Ngoài ra, các công cụ như RSI và MACD được sử dụng để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, báo hiệu khả năng đảo chiều trung bình. Hơn nữa, các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định các mức tiềm năng mà giá có thể trở lại mức trung bình. Các mức thoái lui phổ biến nhất là 38,2%, 50% và 61,8%.

Cuối cùng, các nhà giao dịch swing cũng có thể sử dụng các mô hình nến như doji, búa, mô hình nhấn chìm tăng giá và nhấn chìm giảm giá để xác định các đảo chiều tiềm năng, bao gồm cả cơ hội đảo chiều trung bình.

Giao dịch ngoại hối sử dụng đảo chiều trung bình

Khi liên quan đến giao dịch ngoại hối, chiến lược đảo ngược trung bình nhằm mục đích tận dụng các cặp tiền tệ quay trở lại giá trị trung bình hoặc giá trung bình lịch sử của chúng. Sự đảo chiều trung bình có thể đặc biệt hữu ích trong việc xác định các cơ hội ngắn hạn bằng cách sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng đường trung bình động để xác định tỷ giá hối đoái trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi một cặp tiền tệ chênh lệch đáng kể so với mức trung bình này thì thường sẽ xảy ra sự đảo chiều.

Các chỉ báo như RSI và bộ dao động ngẫu nhiên thường được sử dụng để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong các cặp tiền tệ, báo hiệu khả năng đảo chiều trung bình.

Một công cụ khác mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư ngoại hối sử dụng là điểm xoay. Chúng được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà giá có thể trở lại mức trung bình. Chúng được tính toán dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.

Cuối cùng, một công cụ khác được sử dụng là tương quan tiền tệ. Một số nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng sự đảo chiều trung bình trong bối cảnh tương quan tiền tệ. Khi hai cặp tiền tệ tương quan trong lịch sử phân kỳ, các nhà giao dịch có thể mua vào cặp tiền tệ kém hiệu quả và bán khống cặp tiền tệ có hiệu suất cao hơn.

Biến động ngụ ýImplied Volatility

Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2023

Một ví dụ giả thuyết về sự đảo chiều trung bình

Hãy xem xét tình huống đảo chiều trung bình liên quan đến cổ phiếu của Công ty XYZ.

Trong 200 ngày qua, cổ phiếu của Công ty XYZ có giá đóng cửa trung bình là 50. Do báo cáo thu nhập tích cực, giá cổ phiếu tăng lên 70 USD.

Độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu trong 200 ngày qua là 5 USD.

Sau đó, điểm Z sẽ được tính trong đó (70-50)/5 = 4.

Điểm Z là 4 cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao đáng kể so với giá trị trung bình lịch sử của nó. Đây có thể là một tín hiệu để bán khống cổ phiếu vì nó được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức giá trị trung bình.

Trong vài tuần tiếp theo, sự phấn khích ban đầu mất dần và giá cổ phiếu dần dần giảm trở lại khoảng 52 USD, gần với giá trị lịch sử hơn.

Lợi ích và hạn chế của đảo ngược giá trị trung bình

Đảo ngược trung bình cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc và linh hoạt cho giao dịch nhưng đi kèm với những thách thức riêng, bao gồm độ nhạy cảm với điều kiện thị trường và chi phí giao dịch cao hơn. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải nhận thức được những yếu tố này và sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả.

Lợi ích của việc đảo ngược giá trị trung bình

Sự đảo chiều trung bình mang lại một số lợi ích. Bao gồm các:

 • Phương pháp tiếp cận có hệ thống : Đảo chiều trung bình cung cấp một phương pháp có cấu trúc cho giao dịch, giúp xác định điểm vào và điểm thoát dễ dàng hơn.
 • Tính linh hoạt : Áp dụng trên nhiều loại tài sản và khung thời gian khác nhau, từ trong ngày đến dài hạn.
 • Quản lý rủi ro : Các mức dừng lỗ và chốt lời cố định có thể được đặt xung quanh mức trung bình, hỗ trợ kiểm soát rủi ro.
 • Tiềm năng lợi nhuận : Chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận trong các thị trường có phạm vi giới hạn, nơi các chiến lược khác như theo xu hướng có thể không hiệu quả.
 • Xác nhận : Nhiều chỉ báo như những chỉ báo được mô tả ở trên, có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu đảo chiều trung bình, tăng độ tin cậy của chiến lược.

Lý thuyết đảo ngược giá trị trung bình tập trung vào việc đảo ngược chỉ những thay đổi tương đối cực đoan, vì tăng trưởng bình thường hoặc các biến động khác là một phần được mong đợi của mô hình.

Hạn chế của đảo ngược trung bình

Bất kỳ cách tiếp cận nào cũng có những thách thức và hạn chế. Một số hạn chế của đảo ngược giá trị trung bình bao gồm:

 • Điều kiện thị trường : Sự đảo chiều trung bình ít hiệu quả hơn trong các thị trường có xu hướng mạnh, nơi giá có thể không trở lại mức trung bình trong thời gian dài.
 • Chi phí giao dịch : Chiến lược này thường liên quan đến giao dịch thường xuyên, có xu hướng chi phí giao dịch cao hơn.
 • Tín hiệu sai : Đặc biệt, các khung thời gian ngắn hơn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu thị trường, điều này có thể tạo ra các tín hiệu đảo ngược giá trị trung bình sai.
 • Sự kiện kinh tế : Những cú sốc kinh tế hoặc tin tức bất ngờ có thể phá vỡ mô hình đảo ngược giá trị trung bình, dẫn đến những tổn thất tiềm ẩn.
 • Thiếu định hướng : Không giống như các chiến lược theo xu hướng, sự đảo chiều trung bình là không định hướng, có thể không phù hợp với tất cả các phong cách giao dịch.

Chiến lược đảo chiều trung bình là gì?

Chiến lược đảo ngược giá trị trung bình là một phương pháp giao dịch tận dụng xu hướng của tài sản tài chính trở lại giá trị trung bình lịch sử hoặc giá trung bình theo thời gian. Chiến lược này nhằm mục đích xác định các tài sản được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp một cách đáng kể và đảm nhận các vị thế dựa trên kỳ vọng rằng chúng sẽ trở về giá trị trung bình.

Khung thời gian tốt nhất cho sự đảo chiều trung bình là gì?

Khung thời gian đảo ngược giá trị trung bình phụ thuộc vào mục tiêu của nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và tài sản đang được giao dịch.

Tài sản tốt nhất để giao dịch bằng cách sử dụng đảo chiều trung bình là gì?

Việc lựa chọn một tài sản để giao dịch bằng cách sử dụng đảo ngược giá trị trung bình phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện thị trường, chuyên môn đầu tư và giao dịch của đơn vị cũng như khả năng chấp nhận rủi ro.

Một số tài sản được giao dịch phổ biến phù hợp với chiến lược đảo chiều trung bình bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và các công cụ thu nhập cố định.

Sự khác biệt giữa theo xu hướng và đảo chiều trung bình là gì?

Sự đảo chiều theo xu hướng và giá trị trung bình hoạt động trên các cơ sở khác nhau. Mục tiêu của việc theo xu hướng là tận dụng các tài sản chuyển động mạnh theo một hướng cụ thể. Mục tiêu của việc đảo ngược giá trị trung bình là tận dụng những sai lệch về giá so với giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình đã được thiết lập.

Điểm mấu chốt

Đảo chiều trung bình là một lý thuyết tài chính cho rằng giá tài sản sẽ có xu hướng quay trở lại mức trung bình hoặc giá trị trung bình lịch sử theo thời gian. Nó đóng vai trò là xương sống cho các chiến lược giao dịch khác nhau trên nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Các nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI và dải Bollinger để xác định các cơ hội đảo ngược giá trị trung bình. Các chỉ số này giúp xác định các tài sản được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp, cung cấp các điểm vào và ra tiềm năng.

Chiến lược này có thể được áp dụng trong các khoảng thời gian khác nhau, từ trong ngày đến dài hạn và đặc biệt hiệu quả trong các thị trường đi ngang hoặc giới hạn phạm vi. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư là phải kết hợp các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả và lưu ý đến chi phí giao dịch, do tính chất giao dịch thường xuyên của các chiến lược đảo chiều trung bình.