Dòng tiền điều chỉnh theo nợ (DACF) là gì?

Dòng tiền điều chỉnh theo nợ (DACF) là thước đo tài chính thể hiện dòng tiền hoạt động trước thuế (OCF) được điều chỉnh cho chi phí tài chính sau thuế. Nó được sử dụng phổ biến nhất để phân tích các công ty dầu mỏ. Các điều chỉnh về chi phí thăm dò cũng có thể được bao gồm, vì những điều chỉnh này khác nhau giữa các công ty tùy thuộc vào phương pháp kế toán được sử dụng.

Bằng cách cộng thêm chi phí thăm dò, ảnh hưởng của các phương pháp kế toán khác nhau sẽ bị loại bỏ. DACF rất hữu ích vì các công ty tự tài trợ theo cách khác, một số công ty phụ thuộc nhiều hơn vào nợ.

Bài học chính

  • Dòng tiền điều chỉnh theo nợ (DACF) được sử dụng để phân tích các công ty trong ngành dầu khí.
  • Dòng tiền điều chỉnh theo nợ được tính như sau (DACF = dòng tiền từ hoạt động kinh doanh + chi phí tài chính (sau thuế))
  • DACF hạch toán chi phí tài chính sau thuế và điều chỉnh chi phí thăm dò dầu khí nhằm giải quyết mọi khác biệt trong phương pháp kế toán giữa các công ty.
  • Hệ số EV/DACF được sử dụng làm thước đo định giá cho các công ty trong lĩnh vực công nghiệp này.
  • Bội số EV/DACF lấy giá trị doanh nghiệp và chia cho tổng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tất cả các chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay, thuế thu nhập hiện tại và cổ phiếu ưu đãi.

Hiểu dòng tiền được điều chỉnh theo nợ (DACF)

Dòng tiền điều chỉnh theo nợ (DACF) thường được sử dụng để định giá vì nó điều chỉnh các tác động của cơ cấu vốn của công ty. Nếu một công ty sử dụng nhiều nợ, tỷ lệ Giá/Dòng tiền (P/CF) thường được sử dụng có thể cho thấy công ty đó tương đối rẻ hơn so với khi tính đến nợ.

P/CF là tỷ số giữa giá cổ phiếu của công ty và dòng tiền của nó. Nếu một công ty sử dụng nợ, dòng tiền của công ty có thể được tăng lên trong khi giá cổ phiếu không bị ảnh hưởng, dẫn đến tỷ lệ P/CF thấp hơn và khiến công ty trông tương đối rẻ.

Tỷ lệ EV/DACF loại bỏ vấn đề này. EV, hay giá trị doanh nghiệp, phản ánh số nợ mà một công ty có và DACF phản ánh chi phí sau thuế của khoản nợ đó. Tỷ lệ định giá EV/EBITDA được sử dụng phổ biến để phân tích các công ty thuộc nhiều ngành khác nhau, bao gồm cả dầu khí. Nhưng trong dầu khí, EV/DACF cũng được sử dụng vì nó điều chỉnh chi phí tài chính sau thuế và chi phí thăm dò, cho phép so sánh táo với táo.

Tính DACF

Dòng tiền điều chỉnh theo nợ được tính như sau:

DACF = dòng tiền từ hoạt động + chi phí tài chính (sau thuế)

Giá trị doanh nghiệp/Dòng tiền được điều chỉnh theo nợ

Các nhà phân tích có thể xem xét dòng tiền được điều chỉnh theo nợ để giúp phân tích cơ bản hoặc tạo ra các thước đo định giá cho cổ phiếu của công ty. Giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền được điều chỉnh theo nợ (EV/DACF) là một trong những thước đo như vậy. Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng giá trị của công ty, thường được sử dụng như một giải pháp thay thế toàn diện hơn cho vốn hóa thị trường vốn cổ phần.

EV bao gồm trong tính toán của nó vốn hóa thị trường của một công ty cũng như nợ ngắn hạn và dài hạn cũng như bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty. Giá trị doanh nghiệp là một thước đo phổ biến được sử dụng để định giá một công ty có tiềm năng tiếp quản.

EV/DACF lấy giá trị doanh nghiệp và chia cho tổng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tất cả các chi phí tài chính. Cơ cấu vốn của các công ty dầu khí khác nhau có thể khác nhau đáng kể. Các công ty có mức nợ cao hơn sẽ có tỷ lệ giá trên dòng tiền tốt hơn, đó là lý do tại sao một số nhà phân tích thích bội số EV/DACF.

Bội số EV/DACF lấy giá trị doanh nghiệp và chia cho tổng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tất cả các chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay, thuế thu nhập hiện tại và cổ phiếu ưu đãi.