Giá trị sổ sách sửa đổi là gì?

Giá trị sổ sách được sửa đổi là thước đo định giá để xác định giá trị của một công ty dựa trên giá trị thị trường hiện tại đối với tài sản và nợ phải trả của công ty đó. Nói cách khác, giá trị sổ sách được sửa đổi sẽ điều chỉnh giá trị tài sản và nợ phải trả của công ty để phản ánh giá trị thị trường hợp lý. Vì tài sản được ghi nhận theo giá gốc hoặc giá gốc nên giá trị thị trường hợp lý cập nhật của những tài sản đó có thể khác với giá gốc của chúng. Ví dụ, chứng khoán có thể bán được do một công ty nắm giữ có thể có giá trị thị trường khá khác so với giá trị lịch sử của chúng.

Bài học chính

 • Giá trị sổ sách được sửa đổi là thước đo để xác định giá trị của công ty dựa trên giá trị thị trường hiện tại của tài sản và nợ phải trả.
 • Vì tài sản được ghi nhận theo giá gốc nên giá trị thị trường hợp lý cập nhật của tài sản có thể khá khác nhau.
 • Do đó, giá trị sổ sách được sửa đổi có thể cung cấp giá trị cập nhật hơn về công ty.

Hiểu giá trị sổ sách đã sửa đổi

Phương pháp định giá tài sản theo giá trị sổ sách đã sửa đổi giả định rằng giá trị của một công ty có thể được xác định bằng cách ước tính giá trị tài sản cơ bản của nó. Trước khi xác định giá trị sổ sách đã sửa đổi của công ty, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu giá trị sổ sách của công ty. Giá trị sổ sách của một công ty thường được coi là giá trị tài sản của nó trừ đi tất cả các khoản nợ và nợ phải trả. Nói cách khác, nếu một công ty bán mọi thứ nó sở hữu và thanh toán hết các khoản nợ thì số tiền còn lại sẽ là giá trị sổ sách của nó. Các nhà đầu tư sử dụng giá trị sổ sách làm thước đo để xác định xem một công ty được định giá quá cao hay bị định giá thấp.

Theo truyền thống, khi xác định giá trị sổ sách, giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty sẽ được xem xét trong tính toán. Tuy nhiên, từ góc độ kế toán, giá trị của những tài sản đó được ghi nhận dựa trên giá mua ban đầu của chúng, được gọi là giá gốc. Trên thực tế, những giá trị tài sản đó có thể dao động theo thời gian và khá khác so với giá trị lịch sử của chúng.

Ví dụ, đất đai sẽ là tài sản có khả năng tăng giá trị theo thời gian. Ngược lại, thiết bị sản xuất có thể sẽ giảm giá trị vì những tiến bộ công nghệ cuối cùng có thể khiến nó trở nên kém giá trị hoặc lỗi thời. Giá trị sổ sách được sửa đổi đưa mọi thứ tiến thêm một bước bằng cách tính toán giá trị hiện tại của tài sản và nợ phải trả của công ty để đưa ra định giá cập nhật hơn.

Các thành phần của giá trị sổ sách đã sửa đổi

Các loại tài sản được bao gồm trong giá trị sổ sách và tính toán giá trị sổ sách đã sửa đổi bao gồm tài sản cố định, có bản chất vật chất hoặc hữu hình, cũng như tài sản vô hình, không phải là vật chất. Dưới đây là một số ví dụ về tài sản và nợ phải trả của công ty.

Tài sản

Dưới đây là ví dụ về tài sản hữu hình hoặc cố định:

 • Thiết bị
 • Máy móc
 • Nhà máy và tòa nhà
 • Xe cộ

Dưới đây là ví dụ về tài sản vô hình:

 • Bằng sáng chế, đại diện cho sự bảo vệ pháp lý và quyền sở hữu đối với một phát minh
 • Sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như nhãn hiệu của công ty
 • Bản quyền

Nợ phải trả

Nợ phải trả là những gì công ty nợ, có thể bao gồm cả nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và dài hạn. Một số ví dụ về trách nhiệm pháp lý bao gồm:

 • Các khoản phải trả, thể hiện số tiền nợ nhà cung cấp và nhà cung cấp
 • Cổ tức phải trả, là khoản thanh toán bằng tiền mặt cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn
 • Nợ dài hạn, chẳng hạn như tiền vay ngân hàng
 • Trợ cấp hưu trí

Khi giá trị sổ sách đã sửa đổi được sử dụng

Thông thường, giá trị sổ sách sửa đổi được sử dụng trong trường hợp một công ty đang phải đối mặt với phá sản hoặc đang gặp khó khăn về tài chính. Các chủ nợ, chẳng hạn như ngân hàng, có thể có các khoản nợ chưa trả cho công ty. Do đó, ngân hàng có thể yêu cầu cập nhật giá trị tài sản của công ty.

Từ đó, chủ nợ có thể xác định giá trị thanh lý của tài sản, tức là số tiền họ sẽ nhận được nếu bán toàn bộ tài sản. Nếu tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty nhỏ hơn tổng nợ phải trả, các chủ nợ có thể sẽ bị lỗ trên các khoản nợ tồn đọng của họ đối với công ty.

Cách xác định giá trị sổ sách đã sửa đổi

Giá trị sổ sách được sửa đổi cố gắng tạo ra giá trị thực tế hơn của một công ty (so với giá trị sổ sách) bằng cách lấy giá trị thị trường hiện tại (hoặc hợp lý) của tài sản và nợ phải trả. Sau khi xác định giá trị cập nhật, giá trị sổ sách đã sửa đổi được tính bằng cách trừ đi tổng giá trị thị trường hợp lý của tài sản của công ty trừ đi tổng giá trị thị trường hợp lý của các khoản nợ phải trả.

Là một phần của phương pháp tiếp cận giá trị sổ sách được sửa đổi, giá trị tài sản có thể cần được điều chỉnh theo kỳ vọng thực tế. Tài sản ngắn hạn, chẳng hạn như tiền mặt, sẽ được ghi nhận theo giá trị thị trường hợp lý trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, các khoản phải thu của công ty, thể hiện số tiền mà công ty nợ khách hàng đối với các sản phẩm đã bán, có thể cần phải được chiết khấu. Ví dụ: các khoản phải thu chưa thanh toán đã quá 90 ngày có thể được chiết khấu theo một tỷ lệ phần trăm nhất định vì công ty khó có thể thanh toán toàn bộ số tiền nợ.

Mặc dù một số tài sản có thể sẽ tăng giá trị kể từ khi chúng được mua, chẳng hạn như bất động sản, nhưng các tài sản khác, chẳng hạn như xe cộ, có thể sẽ có giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị lịch sử của chúng. Công nghệ, chẳng hạn như máy tính và phần mềm, cũng có thể bị mất giá. Khi tất cả giá trị thị trường hợp lý của tất cả tài sản và nợ phải trả được xác định, giá trị sổ sách đã sửa đổi có thể được tính bằng cách trừ đi hai tổng.

Ưu điểm và nhược điểm của giá trị sổ sách sửa đổi

Ưu điểm của phương pháp định giá theo giá trị sổ sách sửa đổi là nó liên quan đến việc kiểm tra chuyên sâu về doanh nghiệp. Việc định giá tài sản riêng lẻ có thể cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về nơi doanh nghiệp tạo ra giá trị lớn nhất. Nếu việc định giá cao hơn do giá trị tài sản được trình bày lại, nó có thể cải thiện quá trình đàm phán khi một công ty đang cơ cấu lại khoản nợ cho chủ nợ.

Bất lợi lớn nhất đối với giá trị sổ sách đã sửa đổi là chi phí cao liên quan đến việc thực hiện tính toán. Có thể cần phải thuê một số thẩm định viên chuyên môn và quá trình này tốn nhiều thời gian hơn các phương pháp định giá khác, chẳng hạn như giá trị sổ sách. Ngoài ra, nhà đầu tư trung bình sẽ không có quyền truy cập vào các tài sản cụ thể cũng như giá trị của chúng của một công ty giao dịch công khai. Kết quả là sẽ khó có thể tạo ra mức định giá thị trường hợp lý cho tài sản và nợ của công ty chỉ bằng cách sử dụng tổng số tiền được ghi trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Những cách khác để định giá công ty

Doanh nghiệp có thể được định giá theo nhiều cách khác, bao gồm một số phương pháp dưới đây:

Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Phương pháp doanh thu lần

Phương pháp doanh thu theo thời gian lấy dòng doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định và áp dụng nó theo cấp số nhân, điều này phụ thuộc vào ngành và môi trường kinh tế của công ty.

Dòng tiền chiết khấu

Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) đo lường dòng tiền dự kiến từ một công ty (chẳng hạn như doanh thu) và các yếu tố trong chi phí vốn, chẳng hạn như chi phí vay tiền.

Ngoài ra, các công ty có thể thuê các công ty chuyên về định giá doanh nghiệp để xác định giá trị doanh nghiệp cho một số mục đích, bao gồm sáp nhập hoặc mua lại, giao dịch cổ đông, lập kế hoạch tài sản và báo cáo tài chính.