Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán là một khoảng thời gian được thiết lập trong đó các chức năng kế toán được thực hiện, tổng hợp và phân tích. Một kỳ kế toán có thể bao gồm tuần, tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính. Kỳ kế toán rất hữu ích trong việc đầu tư vì các cổ đông tiềm năng phân tích hiệu quả hoạt động của công ty thông qua báo cáo tài chính dựa trên kỳ kế toán cố định.

Bài học chính

  • Kỳ kế toán là một khoảng thời gian bao gồm các chức năng kế toán nhất định; nó có thể là năm dương lịch hoặc năm tài chính, nhưng cũng có thể là tuần, tháng hoặc quý chẳng hạn.
  • Kỳ kế toán được tạo ra nhằm mục đích báo cáo và phân tích, đồng thời phương pháp kế toán dồn tích cho phép báo cáo nhất quán.
  • Kế toán dồn tích được điều chỉnh bởi hai nguyên tắc quan trọng: ghi nhận doanh thu và đối chiếu.
  • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu nêu rõ doanh thu phải được báo cáo khi kiếm được chứ không phải khi nhận được tiền mặt.
  • Nguyên tắc phù hợp nêu rõ rằng một khoản chi phí phải được báo cáo trong cùng kỳ kế toán với doanh thu do chi phí đó tạo ra.

Cách thức hoạt động của một kỳ kế toán

Thông thường có nhiều kỳ kế toán hiện đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ: giả sử bộ phận kế toán của Công ty XYZ đang khóa hồ sơ tài chính cho tháng 6. Điều này cho biết kỳ kế toán là tháng (tháng 6), mặc dù đơn vị cũng có thể muốn tổng hợp dữ liệu kế toán theo quý (tháng 4 đến tháng 6), nửa năm (tháng 1 đến tháng 6) hoặc toàn bộ năm tài chính.

Kỳ kế toán rất hữu ích cho các nhà phân tích và cổ đông tiềm năng vì nó cho phép họ xác định xu hướng hoạt động của một công ty trong một khoảng thời gian. Họ cũng có thể sử dụng kỳ kế toán để so sánh hiệu quả hoạt động của hai hoặc nhiều công ty trong cùng một khoảng thời gian.

Các loại kỳ kế toán

Năm dương lịch đối với các kỳ kế toán chỉ ra rằng đơn vị bắt đầu tổng hợp hồ sơ kế toán vào ngày đầu tiên của tháng 1 và sau đó dừng việc tích lũy dữ liệu vào ngày cuối cùng của tháng 12. Kỳ kế toán hàng năm này bắt chước kỳ kế toán 12 tháng cơ bản.

Đơn vị cũng có thể chọn báo cáo dữ liệu tài chính thông qua việc sử dụng năm tài chính. Năm tài chính tùy ý đặt ngày bắt đầu kỳ kế toán thành bất kỳ ngày nào và dữ liệu tài chính được tích lũy trong một năm kể từ ngày này. Ví dụ: năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm sau. Chính phủ liên bang có năm tài chính kéo dài từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9, trong khi nhiều tổ chức phi lợi nhuận có năm tài chính kéo dài từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6.

Báo cáo tài chính, chẳng hạn như báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, xác định kỳ kế toán trong tiêu đề của chúng. Báo cáo thu nhập bao gồm doanh thu và chi phí của công ty trong toàn bộ kỳ kế toán. Tiêu đề sẽ xác định phạm vi thời gian trong tiêu đề bằng câu lệnh chẳng hạn như “…cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 20XX.” Trong khi đó, bảng cân đối kế toán cung cấp ảnh chụp nhanh về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể, tức là cuối kỳ kế toán. Tiêu đề sẽ xác định ngày cuối cùng của kỳ kế toán, ví dụ: “kể từ ngày 30 tháng 6 năm 20XX.”

Yêu cầu về kỳ kế toán

Có hai nguyên tắc kế toán chính chi phối việc sử dụng kỳ kế toán, nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp. Phương pháp kế toán dồn tích bao gồm hai nguyên tắc này.

Phương pháp kế toán dồn tích

Kỳ kế toán được thiết lập cho mục đích báo cáo và phân tích. Về lý thuyết, một thực thể hy vọng sẽ đạt được sự nhất quán trong tăng trưởng giữa các kỳ kế toán để thể hiện sự ổn định và triển vọng về lợi nhuận dài hạn. Phương pháp kế toán hỗ trợ lý thuyết này là phương pháp kế toán dồn tích.

Phương pháp kế toán dồn tích yêu cầu một bút toán kế toán phải được thực hiện khi một sự kiện kinh tế xảy ra bất kể thời điểm của yếu tố tiền mặt trong sự kiện đó. Ví dụ, phương pháp kế toán dồn tích yêu cầu khấu hao tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng của tài sản. Việc ghi nhận chi phí qua nhiều kỳ kế toán cho phép so sánh tương đối giữa các kỳ thay vì toàn bộ chi phí khi khoản mục đó được thanh toán.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Một nguyên tắc kế toán quan trọng được sử dụng trong phương pháp kế toán dồn tích là nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu nêu rõ rằng doanh thu phải được ghi nhận khi kiếm được tiền chứ không phải khi tiền mặt được trao tay. Ví dụ: một công ty có thể kiếm được doanh thu trước khi nhận tiền mặt nếu công ty cho phép khách hàng mua hàng bằng tín dụng. Tại thời điểm cung cấp dịch vụ hoặc khi chuyển giao hàng hóa cho khách hàng, công ty sẽ ghi nhận cả doanh thu và khoản phải thu.

Quan trọng

Nếu một công ty chưa kiếm được doanh thu khi nhận được tiền mặt, công ty đó sẽ cần phải thiết lập một tài khoản doanh thu hoãn lại để cho biết doanh thu vẫn chưa kiếm được.

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc kế toán cơ bản liên quan đến việc sử dụng kỳ kế toán là nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc phù hợp yêu cầu các chi phí phải được báo cáo trong kỳ kế toán mà doanh thu liên quan được báo cáo. Ví dụ: khoảng thời gian mà giá vốn hàng bán (COGS) được báo cáo sẽ là khoảng thời gian mà doanh thu được báo cáo cho cùng một loại hàng hóa.

Sử dụng ví dụ về khấu hao ở trên, khấu hao và phân bổ chi phí sau đó qua nhiều thời kỳ sẽ phù hợp hơn với việc sử dụng tài sản cố định với khả năng tạo doanh thu của nó. Nếu một công ty tính chi phí cho một chiếc máy đắt tiền trong năm mua thì công ty đó vẫn còn nhiều thời gian để tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Đó sẽ là sự không phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Tuy nhiên, bằng cách phân bổ chi phí trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định, chi phí sẽ phù hợp hơn với doanh thu liên quan.

Kỳ kế toán có phải luôn là 12 tháng không?

Không, kỳ kế toán có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào mà công ty muốn phân tích hiệu quả hoạt động của mình. Nó có thể là hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Hai loại kỳ kế toán hàng năm là gì?

Một năm dương lịch là một năm điển hình mà mọi người đều quen thuộc. Nó kéo dài từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Mặt khác, một năm tài chính có thể bao gồm bất kỳ khoảng thời gian hàng năm nào do công ty lựa chọn.

Điều gì xảy ra vào cuối kỳ kế toán?

Khi kết thúc kỳ kế toán, công ty sẽ kết thúc kỳ kế toán. Sau khi tất cả các bút toán kết thúc được thực hiện, công ty sẽ sẵn sàng chạy báo cáo tài chính cho kỳ kế toán đó. Việc kết thúc một kỳ có thể mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng vào kỳ kế toán tiếp theo và hai kỳ có thể diễn ra đồng thời khi kỳ trước đó kết thúc.

Điểm mấu chốt

Bất kể độ dài của kỳ kế toán – chẳng hạn như hàng tháng, hàng quý hay theo năm tài chính – trong khoảng thời gian đó, công ty thực hiện, tổng hợp và phân tích các chức năng kế toán. Đối với các cổ đông tiềm năng có mục đích đầu tư có thể phân tích hiệu quả hoạt động của công ty đó thông qua báo cáo tài chính dựa trên một kỳ kế toán cố định và các nhà phân tích có thể so sánh tài chính của công ty đó với các công ty khác trong cùng khoảng thời gian.