Lịch trình TO-C là gì?

Lịch trình TO-C được nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) khi có bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản nào liên quan đến chào mua. Phụ lục TO-C là một tập hợp con của hồ sơ Phụ lục TO—còn được gọi là tuyên bố chào mua.

Bài học chính

  • Lịch trình TO-C được nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) khi có bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản nào liên quan đến chào mua.
  • Chào mua công khai là một loại giá thầu tiếp quản công khai cấu thành một đề nghị mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần của cổ đông trong một công ty.
  • Giá đưa ra thường cao hơn giá thị trường và thường phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu bán ra tối thiểu hoặc tối đa.
  • Cổ phiếu mua trong chào mua công khai trở thành tài sản của người mua.
  • Lịch trình TO-C phải được nộp khi các thông báo bằng văn bản được tạo ra và phân phối liên quan đến việc chào mua.

Hiểu lịch trình TO-C

Chữ “TO” trong lịch trình TO là viết tắt của “đề nghị đấu thầu”. Nhiều loại hồ sơ phải được nộp khi một công ty tham gia chào mua công khai.

Ưu đãi đấu thầu (TO) là gì?

Chào mua công khai là một loại giá thầu tiếp quản công khai cấu thành một đề nghị mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần của cổ đông trong một công ty. Việc chào mua thường được thực hiện công khai và mời các cổ đông bán cổ phần của họ với một mức giá xác định và trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá đưa ra thường cao hơn giá thị trường và thường phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu bán ra tối thiểu hoặc tối đa.

Cổ phiếu mua trong chào mua công khai trở thành tài sản của người mua. Kể từ thời điểm đó trở đi, người mua, giống như bất kỳ cổ đông nào khác, có quyền nắm giữ hoặc bán cổ phần theo ý mình.

Mục đích của Lịch trình To-C

Khi thực hiện chào mua, phải thực hiện một số bước. Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002 đưa ra nhiều quy định chi phối việc chào mua. Một phần, Đạo luật Sarbanes-Oxley được thông qua nhằm giúp bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các báo cáo tài chính gian lận của các tập đoàn.

Khi một nhà đầu tư đề xuất mua cổ phiếu từ mọi cổ đông của một công ty giao dịch đại chúng với một mức giá nhất định tại một thời điểm nhất định – còn được gọi là chào mua – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) yêu cầu phải nộp Biểu TO. Phụ lục TO là hồ sơ pháp lý bắt buộc đối với một bên đưa ra chào mua công khai nhằm mang lại quyền sở hữu hơn 5% đối với một loại chứng khoán của công ty. Nếu công ty tìm cách chuyển sang hoạt động riêng tư bằng cách chào mua công khai, công ty đó phải bao gồm Mẫu 13E-3 của SEC như một phần của hồ sơ Lịch trình TO.

Các biểu mẫu SEC khác được yêu cầu trong Đề nghị đấu thầu

Ngoài ra còn có lịch trình TO-I, chứa thông tin về nhà phát hành; và TO-T (nếu có) có chứa thông tin của bên thứ ba. Lịch trình TO-C phải được nộp khi các thông tin liên lạc bằng văn bản được tạo ra và phân phối liên quan đến việc chào mua. Chào mua có thể là của tổ chức phát hành hoặc chào mua của bên thứ ba. Lịch trình TO-C cũng yêu cầu tính phí nộp đơn.