Lỗ ròng là gì?

Lỗ ròng là khi tổng chi phí (bao gồm thuế, phí, lãi và khấu hao) vượt quá thu nhập hoặc doanh thu được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Khoản lỗ ròng có thể trái ngược với lợi nhuận ròng, còn được gọi là thu nhập sau thuế hoặc thu nhập ròng.

Bài học chính

  • Lỗ ròng xảy ra khi tổng chi phí vượt quá tổng thu nhập hoặc doanh thu do kinh doanh, dự án, giao dịch hoặc đầu tư tạo ra.
  • Các doanh nghiệp sẽ báo cáo khoản lỗ ròng trên báo cáo thu nhập, có hiệu lực như lợi nhuận ròng âm.
  • Nhiều yếu tố có thể góp phần gây ra lỗ ròng bao gồm doanh thu thấp, cạnh tranh mạnh mẽ, các chiến dịch tiếp thị không thành công và giá vốn hàng bán (COGS) tăng.

Hiểu tổn thất ròng

Đối với một doanh nghiệp, lỗ ròng đôi khi được gọi là lỗ ròng hoạt động (NOL). Vì mục đích tính thuế, khoản lỗ ròng có thể được chuyển sang các năm tính thuế trong tương lai để bù đắp cho khoản lãi hoặc lợi nhuận trong những năm đó. Một khoản lỗ ròng xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc báo cáo thu nhập của công ty. Lỗ ròng hoặc lợi nhuận ròng được tính theo công thức sau:

Lỗ ròng (hoặc Lợi nhuận ròng) = Doanh thu – Chi phí

Bởi vì doanh thu và chi phí được khớp trong một thời gian nhất định nên lỗ ròng là một ví dụ về nguyên tắc khớp, là một phần không thể thiếu của phương pháp kế toán dồn tích. Các chi phí liên quan đến thu nhập kiếm được trong một thời gian nhất định sẽ được bao gồm trong (hoặc “khớp với”) khoảng thời gian đó bất kể chi phí được thanh toán khi nào.

Khi lợi nhuận giảm xuống dưới mức chi phí và giá vốn hàng bán (COGS) trong một thời gian nhất định thì sẽ dẫn đến lỗ ròng.

Các yếu tố góp phần gây ra tổn thất ròng

  • Yếu tố phổ biến nhất góp phần gây ra lỗ ròng là nguồn doanh thu thấp. Cạnh tranh mạnh mẽ, các chương trình tiếp thị không thành công, chiến lược định giá yếu kém, không theo kịp nhu cầu thị trường và nhân viên tiếp thị kém hiệu quả góp phần làm giảm doanh thu. Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm. Khi lợi nhuận giảm xuống dưới mức chi phí và giá vốn hàng bán (COGS) trong một thời gian nhất định thì sẽ dẫn đến lỗ ròng.
  • Giá vốn hàng bán cũng ảnh hưởng đến lỗ ròng. Chi phí sản xuất hoặc mua hàng đáng kể của sản phẩm được bán sẽ được trừ vào doanh thu. Số tiền còn lại được sử dụng để trang trải chi phí và tạo ra lợi nhuận. Khi giá vốn hàng bán vượt quá nguồn tài trợ cho chi phí thì sẽ xảy ra lỗ ròng.
  • Các chi phí cũng góp phần gây ra tổn thất ròng. Ngay cả khi đạt được doanh thu mục tiêu và giá vốn hàng bán vẫn nằm trong giới hạn, các chi phí bất ngờ và bội chi trong các lĩnh vực được dự toán có thể vượt quá lợi nhuận gộp.
  • Chi phí vận chuyển quá mức là một loại chi phí có thể góp phần gây ra tổn thất ròng. Đây là những chi phí mà công ty phải trả cho việc giữ hàng tồn kho trước khi bán cho khách hàng.

Các doanh nghiệp thua lỗ ròng không nhất thiết phải phá sản ngay lập tức vì họ có thể chọn sử dụng thu nhập giữ lại hoặc các khoản vay để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ mang tính ngắn hạn vì một công ty không có lợi nhuận sẽ không thể tồn tại lâu dài.

Ví dụ về tổn thất ròng

Giả sử rằng dự kiến sẽ có những khoản hoàn trả đáng kể vì các công ty đã tận dụng các khoản tín dụng thuế chưa thanh toán được cấp trước đó như một cách để duy trì việc làm trong bang trong thời kỳ suy thoái. Do đó, thủ quỹ tiểu bang dự đoán doanh thu từ thuế kinh doanh chính của tiểu bang sẽ giảm 99 triệu USD. Điều này buộc các quan chức tiểu bang phải cắt giảm một lượng đáng kể dự báo doanh thu cho năm tài chính hiện tại và sắp tới, và trừ khi họ cũng có thể cắt giảm chi tiêu, nếu không họ sẽ hoạt động ở mức lỗ ròng.

Một ví dụ khác là nếu Công ty A có doanh thu 200.000 USD, giá vốn hàng bán là 140.000 USD và chi phí là 80.000 USD. Trừ đi 140.000 USD giá vốn hàng bán từ 200.000 USD doanh thu sẽ mang lại lợi nhuận gộp là 60.000 USD. Tuy nhiên, do chi phí vượt quá lợi nhuận gộp nên kết quả là khoản lỗ ròng 20.000 USD.

Một ví dụ khác là về một công ty bán thực phẩm đông lạnh và cần thanh toán chi phí bảo quản lạnh, chi phí tiện ích, thuế, chi phí nhân viên và bảo hiểm. Nếu doanh số bán hàng chậm, công ty sẽ cần phải giữ hàng tồn kho trong thời gian dài hơn, phát sinh thêm chi phí lưu kho có thể góp phần gây ra lỗ ròng.

Liệu một công ty có doanh thu dương vẫn có thể lỗ ròng?

Có, ngay cả khi một công ty có doanh số bán hàng lớn, công ty vẫn có thể thua lỗ nếu giá vốn hàng hóa hoặc các chi phí khác liên quan đến doanh số bán hàng đó (ví dụ: tiếp thị) quá cao. Các yếu tố khác như thuế, chi phí lãi vay, khấu hao và các khoản phí một lần như kiện tụng cũng có thể khiến công ty chuyển từ có lãi sang lỗ ròng.

Chuyển lỗ ròng là gì?

IRS cho phép sử dụng các khoản lỗ ròng nhất định trong một kỳ tính thuế để khấu trừ vào lợi nhuận ròng kiếm được trong các kỳ tiếp theo. Đạo luật Việc làm và Cắt giảm Thuế năm 2018 (TCJA) đã thay đổi cách các doanh nghiệp phải hạch toán các khoản chuyển lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh. Kiểm tra với kế toán của bạn về tất cả các vấn đề về thuế

Lỗ ròng có giống như lợi nhuận âm không?

Về mặt kỹ thuật, lợi nhuận âm không tồn tại vì lợi nhuận, theo định nghĩa, ngụ ý sự tăng giá trị. Tuy nhiên, thuật ngữ lợi nhuận âm được sử dụng một cách thông tục để mô tả khoản lỗ ròng.