Lợi tức tiền mặt trên tổng đầu tư (CROGI) là gì?

Tỷ suất hoàn vốn trên tổng đầu tư (CROGI) là thước đo hiệu quả tài chính của công ty nhằm đo lường dòng tiền mà công ty tạo ra bằng vốn đầu tư.

CROGI được tính bằng cách chia tổng dòng tiền sau thuế cho tổng đầu tư. CROGI rất quan trọng vì các nhà đầu tư muốn xác định xem công ty sử dụng số tiền đầu tư vào mình hiệu quả như thế nào.

Bài học chính

  • Lợi tức tiền mặt trên tổng đầu tư (CROGI) là thước đo mức độ một công ty sử dụng tiền của mình để tạo ra dòng tiền từ đầu tư.
  • Vì sử dụng số liệu gộp (thay vì số liệu ròng), CROGI là phép tính sơ bộ không tính đến những thứ như chi phí giao dịch, thuế, khấu hao hoặc lạm phát.
  • Lợi nhuận bằng tiền mặt trên tổng đầu tư đã điều chỉnh theo lạm phát (CROIGI) làm tăng thêm tác động của lạm phát để đạt được con số thực tế hơn, đặc biệt là đối với các dự án dài hạn.

Hiểu lợi tức tiền mặt trên tổng đầu tư (CROGI)

Lợi tức tiền mặt trên tổng đầu tư (CROGI) là một trong nhiều thước đo có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của công ty. Nó được tính như sau:

CROGI = tổng dòng tiền / tổng đầu tư

Ở đâu:

  • Dòng tiền gộp là dòng tiền trước thuế
  • Tổng đầu tư = vốn lưu động ròng + tài sản cố định + khấu hao lũy kế và khấu hao

Các thước đo khác bao gồm dòng tiền tự do chiết khấu, giá trị gia tăng kinh tế, giá trị doanh nghiệp, lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) và lợi nhuận trên tài sản ròng (RONA), cùng một số tiêu chuẩn khác. Mỗi phép đo này được tính bằng cách sử dụng một tập hợp con các con số mà công ty báo cáo trong báo cáo tài chính của họ, chẳng hạn như doanh thu, chi phí, nợ và thuế.

Một phép đo tương tự, Lợi tức tiền mặt trên tổng đầu tư đã điều chỉnh theo lạm phát (CROIGI), cho phép các nhà đầu tư thêm một khoản điều chỉnh lạm phát vào tổng tài sản cố định để ước tính giá trị của chúng bằng đô la ngày nay. Điều này mang lại giá trị hợp lý cho cơ sở tài sản, bất kể độ tuổi. Ví dụ: CROIGI sẽ cho phép nhà đầu tư xác định rằng lợi nhuận của một nhà máy sản xuất 10 năm tuổi có thể thấp hơn lợi nhuận của một nhà máy mới khi giá trị của khoản đầu tư được so sánh với đồng đô la ngày nay.

CROGI so với ROGIC

Một thước đo tương tự khác được gọi là lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROGIC). Sự khác biệt duy nhất giữa hai loại này là CROGI sử dụng tổng dòng tiền ở tử số trong khi ROGIC sử dụng lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế (NOPAT). NOPAT được tính bằng (lợi nhuận hoạt động ròng trước thuế + khấu hao và khấu hao) * (1 – thuế suất thuế thu nhập). Cả hai đều sử dụng tổng đầu tư ở mẫu số.

Tương tự như ROGIC là lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC), nhưng ROIC sử dụng vốn đầu tư ròng (chứ không phải tổng). Vốn đầu tư bằng tổng nợ, tiền thuê vốn và vốn chủ sở hữu của công ty cộng với chi phí tiền mặt phi hoạt động.

CROGI và ROGIC đều là những biện pháp tốt trong việc xác định các công ty có thể mang lại lợi nhuận đầu tư ổn định cho các nhà đầu tư. Lưu ý rằng trong thực tế, phép tính CROGI và ROGIC được sử dụng ít hơn nhiều so với phân tích lợi tức đầu tư (ROI), vì ROI là số liệu sử dụng lãi hoặc lỗ ròng phát sinh từ đầu tư, so với tổng số tiền đầu tư ban đầu.