Phân tích giao dịch trước đó là gì?

Phân tích giao dịch tiền lệ là một phương pháp định giá trong đó giá trả cho các công ty tương tự trong quá khứ được coi là một chỉ báo về giá trị của công ty. Phân tích giao dịch tiền lệ tạo ra ước tính về giá trị của một cổ phiếu trong trường hợp mua lại.

Bài học chính

  • Phân tích lực kéo trước đây sử dụng kết quả hoạt động trong quá khứ của một công ty để giúp xác định giá trị của công ty đó.
  • Loại phân tích này khó khăn vì khó áp dụng các điều kiện thị trường tại thời điểm định giá trước đó hoặc trong một khoảng thời gian hoạt động nhất định cho định giá hiện tại.
  • Phân tích lực kéo trước đây là một công cụ tốt để sử dụng khi xem xét định giá cơ bản của một công ty nhưng cần được củng cố bằng phân tích phức tạp hơn.

Phân tích giao dịch trước đó hoạt động như thế nào

Phân tích giao dịch trước đây dựa vào thông tin có sẵn công khai để tạo ra ước tính hợp lý về bội số hoặc phí bảo hiểm mà người khác đã trả cho một công ty giao dịch đại chúng. Phân tích xem xét loại nhà đầu tư đã mua các công ty tương tự trong những hoàn cảnh tương tự trong quá khứ và kiểm tra xem liệu các công ty thực hiện việc mua lại có khả năng sớm thực hiện một vụ mua lại khác hay không.

Một trong những thành phần quan trọng nhất của phân tích giao dịch trước đó là xác định các giao dịch có liên quan nhất. Đầu tiên, các công ty nên được lựa chọn dựa trên việc có đặc điểm tài chính tương tự và hoạt động trong cùng ngành. Thứ hai, quy mô của các giao dịch phải tương tự với quy mô của giao dịch đang được xem xét đối với công ty mục tiêu. Thứ ba, loại giao dịch và đặc điểm của người mua phải giống nhau. Các giao dịch xảy ra gần đây hơn được coi là có giá trị hơn về mặt hữu ích cho việc phân tích.

Phân tích lực kéo trước đây còn được gọi là “Comps M&A”.

Các nguồn dữ liệu để phân tích giao dịch trước đó bao gồm Công ty Dữ liệu Chứng khoán, nơi lưu trữ dữ liệu về mua bán và sáp nhập. Các ấn phẩm thương mại, báo cáo nghiên cứu và hồ sơ hàng năm cũng là những nguồn dữ liệu tốt.

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích giao dịch trước đó

Mặc dù loại phân tích này được hưởng lợi từ việc sử dụng thông tin có sẵn công khai nhưng số lượng và chất lượng của thông tin liên quan đến giao dịch đôi khi có thể bị hạn chế. Điều này có thể làm cho việc đưa ra kết luận trở nên khó khăn. Khó khăn này có thể tăng lên khi cố gắng giải thích sự khác biệt về điều kiện thị trường trong các giao dịch trước đó so với thị trường hiện tại. Ví dụ: số lượng đối thủ cạnh tranh có thể đã thay đổi hoặc thị trường trước đó có thể đang ở một giai đoạn khác của chu kỳ kinh doanh.

Mặc dù mỗi giao dịch đều khác nhau và do đó khiến việc so sánh trực tiếp trở nên khó khăn, việc phân tích giao dịch trước đó sẽ giúp đưa ra đánh giá chung về nhu cầu của thị trường đối với một tài sản cụ thể và đánh giá gần đúng về tài sản đó. Mặc dù vậy, loại đánh giá nhất định này mang tính khái quát hơn vì có rất nhiều yếu tố cần tính đến như quy mô hoặc lợi thế của đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường, chu kỳ kinh doanh và những cân nhắc phức tạp hơn như tỷ giá hối đoái của các công ty xuất nhập khẩu và địa chính trị. ảnh hưởng đến các công ty như những công ty bị ảnh hưởng bởi các biện pháp nới lỏng định lượng hoặc giới hạn sản xuất.