Sự kiện kế toán là gì?

Sự kiện kế toán là một giao dịch được ghi nhận trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán. Một công ty phải ghi vào sổ sách kế toán của mình bất kỳ sự kiện kinh tế nào ảnh hưởng đến tài chính của công ty. Ví dụ về các sự kiện kế toán bao gồm những việc như ghi lại khấu hao tài sản, thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư, mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp và bán hàng hóa cho khách hàng.

Các sự kiện như thiên tai có thể được ghi nhận là sự kiện kế toán nếu chúng gây thiệt hại cho tài sản của công ty và các tài sản khác vì thiệt hại có thể được tính bằng giá trị tiền tệ.

Hiểu một sự kiện kế toán

Sự kiện kế toán là bất kỳ sự kiện kinh doanh nào ảnh hưởng đến số dư tài khoản trong báo cáo tài chính của công ty. Việc ghi lại các sự kiện này phải tuân theo phương trình kế toán, trong đó xác định rằng tài sản phải bằng nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu của cổ đông. Ví dụ, việc bán một hàng hóa sẽ làm giảm hàng tồn kho và tăng các khoản phải thu. Bởi vì nó ảnh hưởng đến lợi nhuận nên nó cũng có tác động đến vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tương tự, chi phí khấu hao làm giảm giá trị tài sản và giảm thu nhập ròng và lợi nhuận giữ lại. Do đó, chúng làm giảm vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Sự kiện kế toán chỉ là những sự kiện có thể đo lường được bằng tiền tệ. Các sự kiện như thiên tai có thể được ghi nhận là sự kiện kế toán nếu chúng gây thiệt hại cho tài sản của công ty và các tài sản khác vì thiệt hại có thể được tính bằng giá trị tiền tệ. Các sự kiện khác, chẳng hạn như việc ký kết hợp đồng, có thể không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và do đó không được ghi nhận là sự kiện kế toán .

Bài học chính

  • Sự kiện kế toán là một giao dịch mà đơn vị kế toán báo cáo trong báo cáo tài chính của mình.
  • Ví dụ về một sự kiện kế toán bao gồm việc bán hàng hóa, mua nguyên liệu thô, khấu hao tài sản và trả cổ tức cho nhà đầu tư.
  • Các công ty phân loại các sự kiện kế toán thành các sự kiện nội bộ hoặc bên ngoài.
  • Thời điểm công ty ghi lại một sự kiện kế toán có thể khác nhau tùy thuộc vào việc công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích hay phương pháp kế toán tiền mặt.

Các loại sự kiện kế toán

Sự kiện bên ngoài

Sự kiện kế toán bên ngoài là khi công ty tham gia giao dịch với bên ngoài hoặc có sự thay đổi về tài chính của công ty do nguyên nhân bên ngoài. Ví dụ: nếu một công ty mua từ một nhà cung cấp nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất hàng hóa của mình thì điều này sẽ được phân loại là một sự kiện bên ngoài. Khi một công ty nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, đây cũng sẽ là một sự kiện bên ngoài mà công ty cần phải ghi lại trong báo cáo tài chính của mình.

Sự kiện nội bộ

Một sự kiện nội bộ liên quan đến những thay đổi khác cần được phản ánh trong hồ sơ của đơn vị kế toán. Chúng có thể bao gồm việc “mua” hàng hóa như vật tư từ bộ phận này bởi bộ phận khác trong công ty. Việc ghi lại chi phí khấu hao là một loại sự kiện kế toán nội bộ khác.

Ghi lại sự kiện kế toán

Một công ty báo cáo các sự kiện kế toán trong báo cáo tài chính của mình. Tùy thuộc vào giao dịch, công ty có thể báo cáo sự kiện này trong bảng cân đối kế toán theo tài sản và nợ phải trả hoặc trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo doanh thu và chi phí.

Thời điểm công ty ghi lại một giao dịch có thể khác nhau tùy thuộc vào phương pháp kế toán mà công ty sử dụng. Nếu một công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, công ty sẽ ghi lại các giao dịch tài chính của mình khi chúng phát sinh bất kể có chuyển tiền mặt hay không.

Nếu một công ty sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt, nó sẽ ghi lại các giao dịch tài chính khi thực sự nhận hoặc chi tiền. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, ngoại trừ các doanh nghiệp nhỏ có thể ưa chuộng phương pháp kế toán tiền mặt tương đối đơn giản.