Tài trợ dự án là gì?

Tài trợ dự án là nguồn tài trợ cho cơ sở hạ tầng dài hạn, các dự án công nghiệp và dịch vụ công sử dụng cơ cấu tài chính truy đòi không truy đòi hoặc truy đòi hạn chế. Nợ và vốn chủ sở hữu được sử dụng để tài trợ cho dự án được hoàn trả từ dòng tiền do dự án tạo ra.

Tài trợ dự án là một cơ cấu khoản vay chủ yếu dựa vào dòng tiền của dự án để trả nợ, trong đó tài sản, quyền và lợi ích của dự án được giữ làm tài sản thế chấp thứ cấp. Tài trợ dự án đặc biệt hấp dẫn đối với khu vực tư nhân vì các công ty có thể tài trợ cho các dự án lớn ngoại bảng (OBS).

Bài học chính

 • Tài chính dự án liên quan đến việc cấp vốn công cho cơ sở hạ tầng và các dự án dài hạn, sử dụng nhiều vốn khác.
 • Tài trợ dự án thường sử dụng cơ cấu tài chính truy đòi không truy đòi hoặc truy đòi hạn chế.
 • Con nợ có khoản vay không truy đòi không thể bị truy đòi bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào ngoài việc tịch thu tài sản.
 • Nợ dự án thường được nắm giữ trong một công ty con đủ thiểu số và không được hợp nhất trên bảng cân đối kế toán của các cổ đông tương ứng, khiến nó trở thành một khoản mục ngoại bảng.

Tài chính dự án hoạt động như thế nào

Như đã lưu ý ở trên, thuật ngữ tài trợ dự án đề cập đến việc tài trợ cho các dự án dài hạn, các dự án công nghiệp và/hoặc cơ sở hạ tầng—phổ biến nhất là dành cho các công ty dầu khí và ngành điện. Nó cũng được sử dụng để tài trợ cho một số cơ quan kinh tế nhất định như phương tiện chuyên dụng (SPV). Nguồn vốn cần thiết cho các dự án này hoàn toàn dựa trên dòng tiền dự kiến.

Một số nhà tài trợ chung cho tài chính dự án bao gồm các đơn vị sau:

 • Nhà tài trợ của nhà thầu: Những nhà tài trợ này cung cấp khoản nợ và/hoặc vốn chủ sở hữu trực thuộc hoặc không có bảo đảm. Chúng là chìa khóa cho việc thành lập và hoạt động của các đơn vị kinh doanh.
 • Nhà tài trợ tài chính: Những nhà tài trợ này bao gồm các nhà đầu tư và thường theo đuổi lợi tức đầu tư lớn.
 • Nhà tài trợ công nghiệp: Những nhà tài trợ này thường tin rằng dự án có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chính họ.
 • Các nhà tài trợ công: Những nhà tài trợ này bao gồm chính phủ các cấp khác nhau.

Cấu trúc tài chính dự án cho một dự án xây dựng, vận hành và chuyển giao (BOT) bao gồm nhiều yếu tố chính. Tài trợ dự án cho các dự án BOT thường bao gồm SPV. Hoạt động duy nhất của công ty là thực hiện dự án bằng cách ký hợp đồng phụ hầu hết các khâu thông qua hợp đồng xây dựng và vận hành. Do không có nguồn doanh thu trong giai đoạn xây dựng các dự án xây dựng mới nên việc trả nợ chỉ diễn ra trong giai đoạn vận hành.

Vì lý do này, các bên phải chịu rủi ro đáng kể trong giai đoạn xây dựng. Dòng doanh thu duy nhất trong giai đoạn này thường là theo hợp đồng bao tiêu hoặc hợp đồng mua bán điện. Bởi vì các nhà tài trợ của dự án bị hạn chế hoặc không có quyền truy đòi, các cổ đông của công ty thường phải chịu trách nhiệm trong phạm vi cổ phần của họ. Dự án vẫn ở trạng thái ngoại bảng đối với các nhà tài trợ và chính phủ.

Không phải tất cả các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đều được tài trợ bằng nguồn vốn dự án. Nhiều công ty phát hành nợ hoặc vốn cổ phần truyền thống để thực hiện các dự án như vậy.

Dự án ngoại bảng

Nợ dự án thường được nắm giữ trong một công ty con đủ thiểu số và không được hợp nhất trên bảng cân đối kế toán của các cổ đông tương ứng. Điều này làm giảm tác động của dự án lên chi phí nợ hiện tại và khả năng trả nợ của cổ đông. Các cổ đông được tự do sử dụng khả năng nợ của mình cho các khoản đầu tư khác.

Ở một mức độ nào đó, chính phủ có thể sử dụng nguồn tài trợ dự án để giữ nợ và nợ của dự án ở ngoại bảng để chúng chiếm ít không gian tài chính hơn. Không gian tài chính là số tiền chính phủ có thể chi tiêu vượt quá số tiền họ đã đầu tư vào các dịch vụ công như y tế, phúc lợi và giáo dục. Lý thuyết cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sẽ mang lại cho chính phủ nhiều tiền hơn thông qua nguồn thu thuế tăng thêm từ nhiều người làm việc hơn và đóng nhiều thuế hơn, cho phép chính phủ tăng chi tiêu cho các dịch vụ công.

Tài trợ dự án không truy đòi

Khi một công ty không trả được nợ, việc tài trợ truy đòi sẽ mang lại cho người cho vay toàn quyền yêu cầu đối với tài sản hoặc dòng tiền của cổ đông. Ngược lại, tài trợ dự án chỉ định công ty dự án là SPV trách nhiệm hữu hạn. Do đó, quyền truy đòi của người cho vay bị giới hạn chủ yếu hoặc toàn bộ đối với tài sản của dự án, bao gồm bảo lãnh hoàn thành và thực hiện cũng như trái phiếu, trong trường hợp công ty dự án vỡ nợ.

Một vấn đề quan trọng trong tài trợ không truy đòi là liệu có thể phát sinh các trường hợp trong đó người cho vay có quyền truy đòi một phần hoặc toàn bộ tài sản của cổ đông hay không. Việc các cổ đông cố tình vi phạm có thể khiến người cho vay phải truy đòi tài sản.

Luật hiện hành có thể hạn chế mức độ giới hạn trách nhiệm của cổ đông. Ví dụ, trách nhiệm pháp lý đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong thường không được loại bỏ. Nợ không truy đòi được đặc trưng bởi chi phí vốn cao (CapEx), thời gian cho vay dài và dòng doanh thu không chắc chắn. Việc bảo lãnh các khoản vay này đòi hỏi kỹ năng lập mô hình tài chính và kiến thức vững chắc về lĩnh vực kỹ thuật cơ bản.

Để tránh số dư thiếu hụt, tỷ lệ khoản vay trên giá trị (LTV) thường được giới hạn ở mức 60% đối với các khoản vay không truy đòi. Người cho vay áp đặt tiêu chuẩn tín dụng cao hơn đối với người đi vay để giảm thiểu nguy cơ vỡ nợ. Các khoản vay không truy đòi, do rủi ro lớn hơn, có lãi suất cao hơn các khoản vay truy đòi.

Các khoản cho vay truy đòi so với các khoản cho vay không truy đòi

Nếu hai người đang tìm mua những tài sản lớn, chẳng hạn như một ngôi nhà, và một người nhận được khoản vay truy đòi còn người kia nhận được khoản vay không truy đòi, thì các hành động mà tổ chức tài chính có thể thực hiện đối với mỗi người đi vay là khác nhau.

Trong cả hai trường hợp, những ngôi nhà có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp, nghĩa là chúng có thể bị tịch thu nếu người vay không trả được nợ. Để bù đắp chi phí khi người đi vay không trả được nợ, các tổ chức tài chính có thể cố gắng bán nhà và sử dụng giá bán để trả khoản nợ liên quan. Nếu tài sản được bán với giá thấp hơn số tiền nợ, tổ chức tài chính chỉ có thể truy đòi con nợ bằng khoản vay truy đòi. Con nợ có khoản vay không truy đòi không thể bị truy đòi bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào ngoài việc tịch thu tài sản.

Tài chính dự án so với tài chính doanh nghiệp

Dự án và tài chính doanh nghiệp là những khái niệm rất quan trọng trong thế giới tài chính. Cả hai phương thức tài trợ này đều dựa vào nợ và vốn chủ sở hữu để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tài chính của mình. Phải nói rằng, họ rất khác biệt.

Tài trợ dự án có thể đòi hỏi nhiều vốn và rủi ro và phụ thuộc vào dòng tiền của dự án để trả nợ trong tương lai. Mặt khác, tài chính doanh nghiệp tập trung vào việc nâng cao giá trị cổ đông thông qua các chiến lược khác nhau như đầu tư vốn và thuế. Không giống như tài trợ dự án, các cổ đông nhận được cổ phần sở hữu trong công ty thông qua tài trợ doanh nghiệp.

Một số đặc điểm chính của tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Cơ cấu vốn của một công ty, là nguồn tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng của công ty.
 • Việc phân phối cổ tức. Cổ tức đại diện cho một phần lợi nhuận do công ty tạo ra và được trả cho các cổ đông.
 • Việc quản lý vốn lưu động, là tiền được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động hàng ngày của công ty.

Vai trò của Tài chính Dự án là gì?

Tài trợ dự án là một cách để các công ty huy động tiền để nhận ra các cơ hội phát triển. Loại tài trợ này thường dành cho các dự án lớn, dài hạn. Nó dựa vào dòng tiền của dự án để trả nợ cho các nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư.

Những rủi ro liên quan đến tài trợ dự án là gì?

Một số rủi ro liên quan đến tài trợ dự án bao gồm rủi ro về khối lượng, tài chính và hoạt động. Rủi ro khối lượng có thể được quy cho những thay đổi về cung hoặc tiêu dùng, cạnh tranh hoặc thay đổi giá đầu ra. Lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi suất thường dẫn đến rủi ro tài chính. Rủi ro hoạt động thường được xác định bởi hiệu suất hoạt động của công ty, chi phí nguyên vật liệu thô và chi phí bảo trì, cùng nhiều yếu tố khác.

Tại sao các doanh nghiệp sử dụng tài trợ dự án?

Tài trợ dự án là một cách để các công ty tài trợ cho các dự án dài hạn. Hình thức tài trợ này sử dụng cơ cấu tài chính truy đòi không hạn chế hoặc không truy đòi. Các công ty có bảng cân đối kế toán yếu có xu hướng sử dụng tài chính dự án để đáp ứng nhu cầu vốn của họ hơn là cố gắng tự huy động vốn. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty nhỏ hơn và các công ty khởi nghiệp có các dự án quy mô lớn sắp triển khai.

Điểm mấu chốt

Các công ty cần vốn để bắt đầu và phát triển hoạt động của mình. Một trong những cách mà một số công ty có thể làm là thông qua tài trợ dự án. Hình thức tài trợ này cho phép các doanh nghiệp có thể không có lịch sử tài chính mạnh có thể huy động vốn cho các dự án lớn hơn, dài hạn hơn. Các nhà tài trợ đầu tư vào các dự án này được thanh toán bằng dòng tiền từ dự án. Điều này không giống như tài chính doanh nghiệp, ít rủi ro hơn và tập trung vào việc tối đa hóa giá trị cổ đông.