Tài trợ kho bãi là gì?

Tài trợ kho bãi là một hình thức tài trợ hàng tồn kho bao gồm khoản vay của tổ chức tài chính dành cho công ty, nhà sản xuất hoặc nhà chế biến. Hàng tồn kho, hàng hóa hoặc hàng hóa hiện có được chuyển đến kho và được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Tài trợ kho bãi thường được sử dụng bởi các công ty tư nhân nhỏ hơn, đặc biệt là những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hàng hóa, không có khả năng tiếp cận các lựa chọn khác.

Lưu ý rằng tài trợ kho hàng khác với cho vay kho hàng, đây là cách ngân hàng cung cấp các khoản vay mà không cần sử dụng vốn tự có.

Bài học chính

  • Tài trợ kho hàng là một cách để doanh nghiệp vay tiền được đảm bảo bằng hàng tồn kho của họ.
  • Hàng tồn kho dùng làm tài sản thế chấp sẽ được di chuyển và lưu giữ tại cơ sở được chỉ định.
  • Hàng hóa lưu kho được người quản lý tài sản thế chấp kiểm tra và chứng nhận để đảm bảo người vay sở hữu hàng tồn kho dùng để hỗ trợ khoản vay.

Hiểu tài trợ kho bãi

Tài trợ kho bãi là một lựa chọn dành cho các nhà bán lẻ và bán buôn quy mô vừa và nhỏ.

Tài sản thế chấp (hàng hóa, hàng tồn kho hoặc hàng hóa) cho khoản vay tài trợ kho bãi có thể được giữ trong kho công cộng được người cho vay phê duyệt hoặc trong kho hiện trường nằm trong cơ sở của người đi vay nhưng do bên thứ ba độc lập kiểm soát.

Lấy ví dụ về một nhà sản xuất pin ô tô điện đã sử dụng hết hạn mức tín dụng và cần thêm 5 triệu USD để mở rộng hoạt động. Nó hỏi xung quanh và tìm thấy một ngân hàng sẵn sàng cho vay thông qua tài trợ kho hàng. Ngân hàng chấp nhận lượng lớn pin ô tô chưa bán được của công ty làm tài sản thế chấp và số pin đó sẽ được chuyển đến nhà kho do bên thứ ba kiểm soát. Nếu công ty không trả được khoản vay, ngân hàng có thể bắt đầu bán pin để trang trải khoản vay. Ngoài ra, công ty có thể hoàn trả khoản vay và bắt đầu sở hữu lại pin của mình.

Một tổ chức tài chính tham gia tài trợ kho hàng thường sẽ chỉ định một người quản lý tài sản thế chấp, người cấp biên nhận kho hàng cho người vay để xác nhận số lượng và chất lượng của hàng hóa. Nó thúc đẩy việc sử dụng nguyên liệu thô làm tài sản thế chấp chính, trong khi nguồn tài chính bổ sung có thể được đồng bộ hóa với việc tích trữ hàng tồn kho hoặc hàng tồn kho.

Hàng tồn kho dưới bất kỳ hình thức nào đều có xu hướng giảm giá trị theo thời gian. Do đó, tài trợ kho hàng có thể không đủ khả năng cung cấp toàn bộ chi phí trả trước cho hàng tồn kho.

Lợi ích của việc tài trợ kho bãi

Tài trợ kho hàng thường cho phép người đi vay nhận được nguồn tài trợ với các điều kiện thuận lợi hơn vốn lưu động ngắn hạn (NWC) hoặc các khoản vay không có bảo đảm, trong khi lịch trả nợ có thể được điều phối phù hợp với việc sử dụng thực tế hàng tồn kho hoặc nguyên vật liệu.

​Vì đây là khoản cho vay an toàn nên tài trợ kho hàng thường ít tốn kém hơn so với các hình thức vay khác. Hàng hóa tồn kho trong kho được thế chấp theo hợp đồng với người cho vay để nếu người vay không trả được tiền thì người cho vay có thể lấy hàng tồn kho bán ra thị trường để thu hồi vốn vay. Hình thức cho vay này thường ít tốn kém hơn vì người cho vay sẽ không tham gia vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài để thu hồi khoản vay như khi khoản vay không có bảo đảm.

Một công ty hàng hóa cũng có thể cải thiện xếp hạng tín dụng của mình, giảm chi phí đi vay và có khả năng đảm bảo khoản vay lớn hơn khi sử dụng tài trợ kho hàng. Điều này mang lại lợi thế kinh doanh cho một công ty có quy mô tương tự mà không có nguồn lực như vậy.