Thay đổi kế toán là gì?

Thay đổi kế toán là sự thay đổi về nguyên tắc kế toán, ước tính kế toán hoặc đơn vị báo cáo. Thay đổi về nguyên tắc kế toán là thay đổi trong phương pháp được sử dụng, chẳng hạn như sử dụng phương pháp khấu hao khác hoặc chuyển đổi giữa phương pháp định giá hàng tồn kho LIFO (Nhập sau, xuất trước) sang FIFO (Nhập trước, xuất trước).

Bài học chính

  • Thay đổi kế toán là sự thay đổi về nguyên tắc kế toán, ước tính kế toán hoặc đơn vị báo cáo.
  • Thay đổi nguyên tắc kế toán là thay đổi trong phương pháp được sử dụng, chẳng hạn như sử dụng phương pháp khấu hao khác hoặc chuyển đổi giữa phương pháp định giá hàng tồn kho LIFO sang FIFO.
  • Những thay đổi về kế toán đòi hỏi phải trình bày đầy đủ trong phần chú thích cuối trang của báo cáo tài chính để mô tả lý do biện minh và ảnh hưởng tài chính của sự thay đổi đó.
  • Các nhà phân tích chứng khoán, nhà quản lý danh mục đầu tư và nhà đầu tư hoạt động theo dõi cẩn thận những thay đổi trong nguyên tắc kế toán vì đây thường là những dấu hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề sâu xa hơn.
  • Khi môi trường kinh doanh thay đổi, các phương pháp và nguyên tắc kế toán cũng sẽ thay đổi để theo kịp sự đổi mới.

Hiểu một thay đổi kế toán

Ví dụ về thay đổi ước tính kế toán có thể là việc tính toán lại tuổi thọ ước tính của máy do hao mòn hoặc các thiết bị và hệ thống công nghệ do lỗi thời nhanh hơn. Đơn vị báo cáo cũng có thể thay đổi do sáp nhập hoặc chia tay một công ty.

Những thay đổi về kế toán đòi hỏi phải trình bày đầy đủ trong phần chú thích cuối trang của báo cáo tài chính để mô tả lý do biện minh và ảnh hưởng tài chính của sự thay đổi đó. Điều này cho phép người đọc các báo cáo, chẳng hạn như ban quản lý, đối tác và nhà phân tích bảo mật phân tích các thay đổi một cách thích hợp, lý tưởng là giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hoạt động kinh doanh, triển vọng trong tương lai và các vấn đề liên quan đến đầu tư.

Thông thường, một công ty cần trình bày lại các báo cáo trước đây để phản ánh sự thay đổi trong nguyên tắc kế toán. Tuy nhiên, việc thay đổi ước tính kế toán không yêu cầu báo cáo tài chính trước đó phải được trình bày lại. Trong trường hợp có thay đổi về kế toán, người sử dụng báo cáo tài chính nên kiểm tra kỹ các chú thích ở cuối trang để hiểu ý nghĩa của những thay đổi đó và liệu chúng có ảnh hưởng đến giá trị thực của công ty hay không.

Các nhà phân tích chứng khoán, nhà quản lý danh mục đầu tư và nhà đầu tư hoạt động theo dõi cẩn thận những thay đổi trong nguyên tắc kế toán vì đây thường là những dấu hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề sâu xa hơn. Việc thay đổi nguyên tắc kế toán có thể khá thường xuyên, đặc biệt khi tình trạng kinh doanh đã thay đổi do toàn cầu hóa, số hóa mô hình kinh doanh và sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng. Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các bên liên quan quan tâm, các nhóm quan hệ công chúng và truyền thông chiến lược thường giúp giải thích lý do căn bản đằng sau sự thay đổi trong phương pháp kế toán—điều này thường có thể mang lại ý nghĩa hoàn hảo về tài chính và kế toán.

Giống như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và các phương pháp kỹ thuật số cũng ngày càng làm thay đổi việc đo lường hiệu quả kinh doanh. Điều này được mong đợi: các phương pháp và nguyên tắc kế toán sẽ lần lượt thay đổi để theo kịp sự đổi mới. Một ví dụ sẽ bao gồm các doanh nghiệp sử dụng nhiều tài sản vô hình hơn và ít tài sản hữu hình hơn thuộc loại truyền thống.