Thoái vốn là gì?

Thoái vốn là quá trình bán tài sản phụ, khoản đầu tư hoặc bộ phận của một công ty nhằm tối đa hóa giá trị của công ty mẹ. Còn được gọi là thoái vốn, thoái vốn thực sự trái ngược với khoản đầu tư và thường được thực hiện khi tài sản phụ hoặc bộ phận đó không hoạt động như mong đợi.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một công ty có thể bị buộc phải bán tài sản do hành động pháp lý hoặc quy định. Các công ty cũng có thể tìm kiếm chiến lược thoái vốn để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh, tài chính, xã hội hoặc chính trị chiến lược khác.

Bài học chính

  • Thoái vốn xảy ra khi một công ty bán bớt một số hoặc toàn bộ tài sản hoặc công ty con của mình.
  • Trong khi hầu hết các quyết định thoái vốn là những nỗ lực có chủ ý nhằm hợp lý hóa hoạt động, việc buộc phải bán tài sản có thể là kết quả của hành động pháp lý hoặc pháp lý chẳng hạn như phá sản.
  • Việc thoái vốn có thể dưới hình thức chia tách, chia cổ phần hoặc bán tài sản trực tiếp.

Hiểu về thoái vốn

Thoái vốn liên quan đến việc một công ty bán bớt một phần tài sản của mình, thường để nâng cao giá trị công ty và đạt được hiệu quả cao hơn. Nhiều công ty sẽ sử dụng phương pháp thoái vốn để bán bớt các tài sản ngoại vi giúp đội ngũ quản lý của họ lấy lại sự tập trung sâu sắc hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Việc thoái vốn có thể là kết quả của chiến lược tối ưu hóa doanh nghiệp hoặc do các trường hợp ngoại lai thúc đẩy, chẳng hạn như khi đầu tư giảm và các công ty rút khỏi một khu vực địa lý hoặc ngành cụ thể do áp lực chính trị hoặc xã hội. Một ví dụ chính hiện nay là tác động của đại dịch, làm việc từ xa và sự gia tăng sử dụng công nghệ cũng như tác động của chúng đối với văn phòng, bất động sản thương mại.

Các hạng mục được thoái vốn có thể bao gồm công ty con, bộ phận kinh doanh, bất động sản, thiết bị và tài sản khác hoặc tài sản tài chính. Tiền thu được từ việc bán hàng này thường được sử dụng để trả nợ, chi tiêu vốn, cấp vốn lưu động hoặc trả cổ tức đặc biệt cho các cổ đông của công ty. Mặc dù hầu hết các giao dịch thoái vốn đều được tính toán trước và nỗ lực do công ty khởi xướng, nhưng đôi khi quá trình này có thể bị ép buộc do hành động pháp lý.

Bất kể lý do tại sao một công ty chọn áp dụng chiến lược thoái vốn, việc bán tài sản sẽ tạo ra doanh thu có thể được sử dụng ở nơi khác trong tổ chức. Trong ngắn hạn, doanh thu tăng lên này sẽ mang lại lợi ích cho các tổ chức ở chỗ họ có thể chuyển nguồn vốn để giúp đỡ một bộ phận khác đang hoạt động không hoàn toàn như mong đợi. Thông lệ là việc thoái vốn được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động tái cơ cấu và tối ưu hóa. Trường hợp ngoại lệ là nếu công ty bị buộc phải thoái vốn một tài sản hoặc bộ phận sinh lời vì lý do chính trị hoặc xã hội có thể dẫn đến mất doanh thu.

Các loại hình thoái vốn

Việc thoái vốn thường sẽ diễn ra dưới hình thức chia tách, chia cổ phần hoặc bán tài sản trực tiếp.

  • Spin-off là các giao dịch không dùng tiền mặt và miễn thuế, khi công ty mẹ phân phối cổ phần của công ty con cho các cổ đông. Do đó, công ty con trở thành một công ty độc lập có cổ phiếu có thể được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Các công ty spin-off phổ biến nhất trong số các công ty bao gồm hai hoạt động kinh doanh riêng biệt và có mức tăng trưởng hoặc hồ sơ rủi ro khác nhau.
  • Theo kịch bản chia cổ phần, công ty mẹ bán một tỷ lệ phần trăm nhất định vốn cổ phần trong công ty con của mình cho công chúng thông qua đợt chào bán trên thị trường chứng khoán. Việc khắc phục vốn chủ sở hữu thường là các giao dịch miễn thuế liên quan đến việc trao đổi tiền mặt lấy cổ phiếu một cách bình đẳng. Bởi vì công ty mẹ thường giữ cổ phần kiểm soát trong công ty con nên việc chia cổ phần là phổ biến nhất ở các công ty cần tài trợ cho các cơ hội tăng trưởng cho một trong các công ty con của họ. Ngoài ra, việc chia cổ phần cho phép các công ty thiết lập các kênh giao dịch cho cổ phiếu của các công ty con và sau đó xử lý số cổ phần còn lại trong những trường hợp thích hợp.
  • Bán tài sản trực tiếp, bao gồm toàn bộ công ty con, là một hình thức thoái vốn phổ biến khác. Trong trường hợp này, công ty mẹ bán tài sản như bất động sản hoặc thiết bị cho một bên khác. Việc bán tài sản thường liên quan đến tiền mặt và có thể gây ra hậu quả về thuế đối với công ty mẹ nếu tài sản được bán với giá cao. Kiểu thoái vốn này xảy ra dưới sự cưỡng bức có thể dẫn đến việc bán tháo tài sản với giá thấp hơn giá trị sổ sách.

Những lý do chính cho việc thoái vốn

Lý do thoái vốn phổ biến nhất là loại bỏ các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, không cốt lõi. Các công ty, đặc biệt là các tập đoàn hoặc tập đoàn lớn, có thể sở hữu các đơn vị kinh doanh khác nhau hoạt động trong các ngành rất khác nhau và điều này có thể khá khó quản lý hoặc làm xao lãng năng lực cốt lõi của họ.

Việc thoái vốn một đơn vị kinh doanh không thiết yếu có thể giải phóng cả thời gian và vốn để ban lãnh đạo công ty mẹ tập trung vào các hoạt động chính và chuyên môn của mình. Ví dụ, vào năm 2014, General Electric (GE) đã đưa ra quyết định thoái vốn bộ phận tài chính không cốt lõi của mình bằng cách bán cổ phần của Synchrony Financial dưới dạng một công ty phụ trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Ngoài ra, các công ty thoái vốn tài sản của mình để lấy vốn, loại bỏ một công ty con hoạt động kém hiệu quả, phản ứng với hành động pháp lý và hiện thực hóa giá trị thông qua việc chia tay. Các công ty đang trải qua quá trình phá sản thường sẽ bị pháp luật yêu cầu phải bán bớt một phần hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng, các công ty có thể tham gia thoái vốn vì lý do chính trị và xã hội, chẳng hạn như bán tài sản góp phần làm trái đất nóng lên.