Thư của Kế toán là gì?

Thư của kế toán viên là một văn bản giao tiếp thường đặt trước báo cáo tài chính. Thư của kế toán viên được tạo ra bởi các kiểm toán viên độc lập của công ty. Nó tóm tắt phạm vi kiểm toán của kế toán viên và kết quả của nó một cách rất chung chung. Thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ “ý kiến của kiểm toán viên”.

Bài học chính

  • Thư của kế toán viên là một tuyên bố bằng văn bản của kiểm toán viên độc lập đặt trước báo cáo tài chính của công ty.
  • Thư của kế toán tóm tắt phạm vi kiểm toán của kế toán viên và kết quả kiểm toán bằng những thuật ngữ rất chung chung. Đó là một bản tóm tắt ngắn gọn còn được gọi là ý kiến của kiểm toán viên.
  • Thư của kế toán nêu quan điểm của kiểm toán viên về báo cáo tài chính, có thể là “không đủ tiêu chuẩn”, nghĩa là không tìm thấy vấn đề nào hoặc “đủ tiêu chuẩn”, nghĩa là tìm thấy những thiếu sót trong báo cáo của công ty.
  • Các ý kiến khác bao gồm “bất lợi”, cho thấy báo cáo tài chính bị trình bày sai hoặc “quan ngại liên tục”, khi kiểm toán viên tin rằng công ty có nghi ngờ về tình hình tài chính của công ty.
  • Các cơ quan liên bang thực thi các yêu cầu và quy định những thông tin nào cần đưa vào thư của kế toán viên bao gồm Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC).

Hiểu thư của kế toán

Thư của kế toán viên thường thể hiện ý kiến “trong sạch”, có nghĩa là kế toán viên hoặc công ty kế toán tin rằng báo cáo tài chính là chính xác và chúng trình bày một cách công bằng tình hình tài chính của công ty, được gọi là ý kiến không đủ tiêu chuẩn.

Ý kiến đủ điều kiện cho thấy những thiếu sót trong quy trình hoặc cách trình bày của công ty, nghĩa là báo cáo tài chính có thể không chính xác hoặc không tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Đối với các công ty bên ngoài Hoa Kỳ, điều này có nghĩa là không tuân thủ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

Báo cáo của kế toán viên cũng nêu rõ khoảng thời gian được nêu trong báo cáo tài chính cũng như phương pháp kế toán (GAAP hoặc tiền mặt) mà công ty trình bày báo cáo sử dụng.

Một ý kiến bất lợi cho thấy tình hình tài chính của công ty bị trình bày sai cũng là một khả năng khác. Ý kiến được biết đến nhiều nhất là mối quan tâm liên tục, có nghĩa là công ty kế toán nghi ngờ về tình hình tài chính và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của công ty.

Thư của kế toán cùng với việc đưa ra ý kiến của kiểm toán viên cung cấp cái nhìn sâu sắc đáng kể về tình hình hoạt động của công ty, hữu ích cho các nhà đầu tư và cổ đông; tuy nhiên, xét theo lịch sử trong quá khứ, những bức thư như vậy có thể không tiết lộ tình hình tài chính thực sự của công ty, được chứng kiến qua nhiều vụ bê bối kế toán, chẳng hạn như Enron và Worldcom.

Những gì được bao gồm trong thư của kế toán?

Một số cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang ban hành và thực thi các yêu cầu quy định những thông tin nào cần được đưa vào thư của kế toán viên. Chúng bao gồm Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong số các yêu cầu khác mà kế toán viên phải đáp ứng để chứng minh trình độ của họ khi ban hành thư kế toán là: họ độc lập với công ty mà họ đang đưa ra ý kiến; rằng các hoạt động của họ tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán do Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), hiệp hội thương mại của ngành đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp cũng như cấp chứng chỉ; rằng kế toán viên đó có giấy phép do tiểu bang nơi họ hành nghề cấp và rằng họ là “thành viên có uy tín tốt trong AICPA”.

Vì thư của kế toán viên được phổ biến cùng với các báo cáo tài chính của công ty nên nó được coi là một phần không thể thiếu trong quan điểm của các nhà phân tích và nhà đầu tư về công ty. Trong những năm qua, các cơ quan quản lý đã tiến hành điều tra, khởi kiện gian lận và thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các công ty kế toán vì không trình bày chính xác ý kiến của mình cũng như sơ suất trong việc đưa ra ý kiến của mình. Một vụ án lớn liên quan đến lá thư của kế toán viên công ty kế toán Arthur Andersen gửi báo cáo tài chính của Waste Management.

Thư của kế toán là không đủ để nhà đầu tư hoặc cổ đông hiểu được tình hình tài chính của công ty hoặc tính chính xác trong báo cáo của công ty. Kiến thức về doanh nghiệp, ngành mà công ty hoạt động cũng như thông tin trong báo cáo tài chính đều cần thiết để đánh giá đúng một khoản đầu tư tốt hay xấu.