Thu nhập trước lãi vay, khấu hao, khấu hao và thăm dò (EBIDAX) là gì?

Thu nhập trước lãi vay, khấu hao, khấu hao và thăm dò (EBIDAX) là thước đo tài chính được sử dụng để loại trừ một số vấn đề về cơ cấu và kế toán nhất định liên quan đến các công ty thăm dò & sản xuất (E&P) trong ngành dầu khí, đồng thời làm cho hiệu quả tài chính của các công ty này trở nên dễ so sánh hơn.

Bài học chính

  • EBIDAX là thước đo tài chính được sử dụng để loại trừ một số vấn đề về kế toán và cơ cấu trong ngành dầu khí.
  • Số liệu này đặc biệt áp dụng cho các công ty thăm dò và sản xuất để giúp hiệu quả tài chính của họ trở nên dễ so sánh hơn.
  • Việc loại trừ chi phí thăm dò giúp dễ dàng so sánh các công ty có thể sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau để hạch toán hoặc hoạt động ở những nơi rất khác nhau trên thế giới.
  • EBIDAX tương tự như EBITDA, một thước đo thu nhập chung cho phép các nhà đầu tư của các công ty nói chung so sánh hiệu quả tài chính.
  • EBIDAX có thể không phù hợp với các công ty có nhiều nợ, những công ty phải thường xuyên nâng cấp thiết bị đắt tiền hoặc khi so sánh các công ty có mức thuế suất rất khác nhau.

Hiểu thu nhập trước lãi vay, khấu hao, khấu hao và thăm dò (EBIDAX)

Thu nhập trước lãi vay, khấu hao, khấu hao và thăm dò (EBIDAX), giống như EBITDA, là thước đo thu nhập cho phép các nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn về hiệu quả tài chính và lợi nhuận của công ty mà không làm lu mờ tác động của các phương pháp kế toán khác nhau, sự khác biệt về đòn bẩy, và – trong trường hợp của các công ty dầu khí – chi phí thăm dò rất khác nhau. Việc loại trừ chi phí thăm dò giúp dễ dàng so sánh các công ty có thể sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau để hạch toán hoặc hoạt động ở những nơi rất khác nhau trên thế giới.

EBIDAX có thể không phù hợp với các công ty có nhiều nợ, những công ty phải thường xuyên nâng cấp thiết bị đắt tiền hoặc khi so sánh các công ty có mức thuế suất rất khác nhau. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích thường sử dụng số liệu EBITDAX, số liệu này cũng loại bỏ thuế.

Một lời cảnh báo mặc dù. Các công ty kém trong việc thăm dò có thể bị cám dỗ sử dụng EBIDAX để đánh giá khả năng sinh lời của họ. Bởi vì công ty có thể quyết định những gì được đưa vào tính toán, các nhà đầu tư nên kiểm tra chéo những con số này với chi phí vốn, thay đổi về yêu cầu vốn lưu động, thanh toán nợ và chi phí thăm dò.