Thu nhập trước lãi vay, khấu hao và khấu hao (EBIDA) là gì?

Thu nhập trước lãi vay, khấu hao và khấu hao (EBIDA) là thước đo thu nhập của một công ty cộng chi phí lãi vay, khấu hao và khấu hao trở lại con số thu nhập ròng. Tuy nhiên, nó bao gồm chi phí thuế. Biện pháp này không được biết đến nhiều hoặc được sử dụng thường xuyên như đối tác của nó—thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).

Bài học chính

 • Thu nhập trước lãi vay, khấu hao và khấu hao (EBIDA) là thước đo thu nhập cộng lãi và khấu hao/khấu hao trở lại thu nhập ròng.
 • EBITDA được cho là thận trọng hơn so với EBITDA tương ứng, vì EBITDA trước đây thường luôn thấp hơn.
 • Biện pháp EBIDA loại bỏ giả định rằng số tiền nộp thuế có thể được sử dụng để trả nợ.
 • Tuy nhiên, EBITDA không thường được các nhà phân tích sử dụng, thay vào đó họ chọn EBITDA hoặc EBIT.
 • Các thành phần cần thiết để tính toán EBIDA có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập của công ty.

Hiểu thu nhập trước lãi vay, khấu hao và khấu hao (EBIDA)

Có nhiều cách khác nhau để tính toán EBIDA, chẳng hạn như cộng lãi, khấu hao và khấu hao vào thu nhập ròng. Một cách khác để tính EBIDA là cộng khấu hao vào thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) rồi trừ thuế.

Số liệu này thường được sử dụng để phân tích các công ty trong cùng ngành. Nó không bao gồm các tác động trực tiếp của việc tài trợ, trong đó thuế mà công ty phải trả là kết quả trực tiếp của việc sử dụng nợ.

EBIDA thường có thể được coi là thước đo cho các công ty không nộp thuế. Điều này có thể bao gồm nhiều tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như bệnh viện phi lợi nhuận hoặc các tổ chức từ thiện và tôn giáo. Trong trường hợp này, nó có thể được sử dụng thay thế cho EBITDA.

Tất cả các thành phần cần thiết để tính toán EBIDA có thể được tìm thấy trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Công thức và tính toán EBIDA

EBIT được tính bằng cách khấu trừ một số chi phí nhất định khỏi EBIT hoặc lợi nhuận hoạt động. Công thức của EBIDA là:

EBITDA = EBIT + Khấu hao + Khấu hao – Thuế

Ví dụ: hãy xem xét một công ty có thông tin tài chính sau:

 • Tổng doanh thu: 1.000.000 USD
 • Giá vốn hàng bán: 200.000 USD
 • Chi phí bán hàng và hành chính: 150.000 USD
 • Chi phí khấu hao: 50.000 USD
 • Chi phí khấu hao: 25.000 USD
 • Chi phí lãi vay: 100.000 USD
 • Thuế: 35.000 USD

EBIDA được tính bằng cách tìm EBIT đầu tiên, được tính bằng chênh lệch giữa tổng doanh thu thuần và chi phí hoạt động. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn trừ giá vốn hàng bán, chi phí S&A, chi phí khấu hao và chi phí phân bổ vào tổng doanh thu. Trong ví dụ này, EBIT (hoặc lợi nhuận hoạt động) là 575.000 USD.

Tuy nhiên, EBIDA không muốn xem xét các khoản mục phi dòng tiền như khấu hao hoặc khấu hao. Cả hai đều là những mục kế toán thường ghi lại một khoản chi phí không liên quan đến số tiền chi ra trên báo cáo tài chính. Do đó, cả khấu hao và khấu hao đều cần được cộng lại.

Cuối cùng, EBIDA cũng xem xét đến lãi suất. Bởi vì lãi vay không phải là chi phí hoạt động nên nó không được tính vào lợi nhuận hoạt động một cách đương nhiên. Do đó, các công ty sẽ muốn đưa chi phí này vào vì nó thường có thể tránh được và theo một lịch trình cố định. Trong ví dụ này, EBIDA cuối cùng được tính như sau:

EBIDA = 575.000 USD (EBIT) + 50.000 USD + 25.000 – 100.000 USD = 550.000 USD

Những cân nhắc đặc biệt

Thu nhập trước lãi vay, khấu hao và khấu hao (EBIDA) được coi là thước đo định giá thận trọng hơn EBITDA vì nó bao gồm chi phí thuế trong thước đo thu nhập. Biện pháp EBIDA loại bỏ giả định rằng số tiền nộp thuế có thể được sử dụng để trả nợ, một giả định được đưa ra trong EBITDA.

Giả định thanh toán nợ này được đưa ra vì các khoản thanh toán lãi được khấu trừ thuế, do đó, có thể làm giảm chi phí thuế của công ty, mang lại cho công ty nhiều tiền hơn để trả nợ. Tuy nhiên, EBIDA không đưa ra giả định rằng chi phí thuế có thể được giảm bớt thông qua chi phí lãi vay và do đó, không cộng nó vào thu nhập ròng.

EBIDA không được quy định hoặc bắt buộc như một phần của báo cáo GAAP. Do đó, bạn có thể sẽ không thấy nó được tính toán hoặc báo cáo rõ ràng như một phần trong báo cáo tài chính của công ty.

Chỉ trích EBIDA

EBIDA như một thước đo thu nhập rất hiếm khi được các công ty và nhà phân tích tính toán. Do đó, nó không phục vụ được mục đích gì nếu EBIDA không phải là thước đo tiêu chuẩn để theo dõi, so sánh, phân tích và dự báo. Thay vào đó, EBITDA được chấp nhận rộng rãi như một trong những thước đo thu nhập chính. Ngoài ra, EBIDA có thể gây nhầm lẫn vì nó vẫn luôn cao hơn thu nhập ròng và trong hầu hết các trường hợp, cũng cao hơn EBIT.

Và giống như các số liệu phổ biến khác (chẳng hạn như EBITDA và EBIT), EBITA không chịu sự điều chỉnh của Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), do đó, những gì được đưa vào là tùy theo quyết định của công ty. Cùng với những chỉ trích về EBIT và EBITDA, số liệu EBITA không bao gồm các thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như thay đổi vốn lưu động và chi tiêu vốn (CapEx).

Sự khác biệt giữa EBIDA và EBITDA là gì?

EBIDA và EBITDA đều là thước đo lợi nhuận để so sánh thu nhập của công ty sau khi xem xét một số chi phí nhất định. Sự khác biệt duy nhất giữa hai là việc xử lý thuế. EBITDA không xem xét thuế, trong khi EBITDA khấu trừ số thuế còn nợ. Do đó, EBIDA thường được tính toán cao hơn do nó tính đến một chi phí doanh nghiệp ít hơn.

EBIDA được sử dụng để làm gì?

EBIDA được sử dụng để đánh giá mức độ sinh lời của một công ty khi không tính đến một số chi phí phi dòng tiền. Ví dụ, cả khấu hao và khấu hao đều được tính vào chi phí theo thời gian không phù hợp với thời điểm có thể xảy ra khoản đầu tư ban đầu và chi tiêu bằng tiền mặt. Do đó, EBIDA giúp tổ chức hiểu rõ hơn về lợi nhuận của tổ chức đó từ quan điểm tạo ra tiền mặt.

EBIDA tốt là gì?

Về cơ bản, EBIDA của công ty phải dương nếu công ty hy vọng đạt được dòng tiền dương. Ngay cả khi đó, EBIDA vẫn cộng lại khoản khấu hao và khấu hao, do đó, một công ty có thể có EBIDA dương nhưng vẫn thua lỗ mỗi kỳ. Một công ty nên cố gắng có EBIDA đủ cao để duy trì sự phát triển của công ty cũng như theo dõi EBIDA của công ty cạnh tranh nào để đảm bảo rằng EBIDA của họ có thể so sánh được.

Điểm mấu chốt

EBIDA là thước đo thu nhập của công ty có tính đến lợi nhuận hoạt động, khấu hao, khấu hao và lãi. Các công ty sử dụng EBIDA để hiểu rõ hơn về lợi nhuận cũng như đánh giá thu nhập của họ sau khi loại bỏ một số tính toán kế toán tài chính không gắn liền với dòng tiền. EBITDA rất giống với EBITDA, mặc dù EBITDA cũng bao gồm thuế.