Tỷ lệ hoán đổi là gì?

Tỷ lệ hoán đổi là tỷ lệ mà tại đó một công ty mua lại sẽ chào bán cổ phiếu của chính mình để đổi lấy cổ phiếu của công ty mục tiêu trong quá trình sáp nhập hoặc mua lại. Khi hai công ty sáp nhập hoặc khi một công ty mua lại một công ty khác, giao dịch không nhất thiết phải là việc mua hoàn toàn cổ phần của công ty mục tiêu bằng tiền mặt. Nó có thể liên quan đến việc chuyển đổi cổ phiếu, về cơ bản là tỷ giá hối đoái, được mô tả thông qua tỷ lệ hoán đổi.

Bài học chính

  • Tỷ lệ hoán đổi là tỷ lệ mà một công ty mua lại sẽ chào bán cổ phiếu của chính mình để đổi lấy cổ phiếu của công ty mục tiêu trong quá trình sáp nhập hoặc mua lại.
  • Tỷ lệ hoán đổi được xác định thông qua nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức nợ, cổ tức được trả, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận.
  • Mục tiêu của tỷ lệ hoán đổi là đảm bảo các cổ đông không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc sáp nhập và duy trì giá trị như trước.
  • Tỷ lệ hoán đổi cũng có thể được áp dụng cho hoán đổi nợ/vốn cổ phần.

Hiểu tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi cho các cổ đông của công ty mục tiêu biết họ sẽ nhận được bao nhiêu cổ phiếu của công ty mua lại cho mỗi cổ phiếu của công ty mục tiêu mà họ hiện đang sở hữu. Ví dụ: nếu một công ty mua lại đưa ra tỷ lệ hoán đổi là 2:1, công ty đó sẽ cung cấp hai cổ phiếu của chính công ty mình cho mỗi một cổ phiếu của công ty mục tiêu.

Một cổ đông của công ty mục tiêu sẽ có nhiều cổ phiếu hơn trước đây, nhưng cổ phiếu mới của họ sẽ thuộc về công ty mua lại và có giá bằng giá của công ty mua lại. Cổ phiếu của công ty mục tiêu có thể không còn tồn tại.

Để đạt được tỷ lệ hoán đổi thích hợp, các công ty phân tích nhiều số liệu tài chính và chiến lược, chẳng hạn như giá trị sổ sách, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ suất lợi nhuận, cổ tức và mức nợ. Các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ hoán đổi, chẳng hạn như sự tăng trưởng của từng thực thể và lý do sáp nhập hoặc mua lại. Tỷ lệ hoán đổi là một thước đo tài chính nhưng nó không được tính toán chỉ dựa trên phân tích tài chính, đàm phán và các yếu tố cân nhắc chiến lược khác để đưa vào con số cuối cùng.

Giá thị trường hiện tại của cổ phiếu của công ty mục tiêu và công ty mua lại được so sánh với tình hình tài chính tương ứng của chúng. Sau đó, một tỷ lệ được cấu hình cho biết tỷ lệ mà các cổ đông của công ty mục tiêu sẽ nhận được cổ phiếu của công ty mua lại cho mỗi một cổ phiếu của công ty mục tiêu mà họ hiện đang nắm giữ.

Tỷ lệ hoán đổi rất quan trọng vì chúng nhằm mục đích đảm bảo rằng các cổ đông của công ty không bị ảnh hưởng bởi việc sáp nhập hoặc mua lại và các cổ đông duy trì giá trị như trước đây với hy vọng tăng trưởng hơn nữa thông qua sự hợp lực của một công ty được sáp nhập.

Những cân nhắc đặc biệt

Khái niệm tỷ lệ hoán đổi cũng có thể được áp dụng cho hoán đổi nợ/vốn cổ phần. Hoán đổi nợ/vốn cổ phần xảy ra khi một công ty muốn các nhà đầu tư giao dịch trái phiếu do công ty mục tiêu phát hành để lấy cổ phiếu của công ty mua lại. Quy trình tương tự cũng được áp dụng và tỷ lệ hoán đổi được đưa ra để cho các nhà đầu tư trái phiếu của công ty mục tiêu biết họ sẽ nhận được bao nhiêu cổ phiếu của công ty mua lại cho mỗi trái phiếu mà họ giao dịch.