Ưu tiên tuyệt đối là gì?

Ưu tiên tuyệt đối, còn được gọi là “ưu tiên thanh lý”, là quy tắc điều chỉnh thứ tự thanh toán giữa các chủ nợ và cổ đông trong trường hợp thanh lý doanh nghiệp. Quy tắc ưu tiên tuyệt đối được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp phá sản để quyết định phần thanh toán sẽ được thực hiện cho mỗi người tham gia. Các khoản nợ với chủ nợ sẽ được thanh toán trước, sau đó các cổ đông sẽ chia tài sản còn lại. Ưu tiên tuyệt đối cũng áp dụng cho các cá nhân đang thanh lý tài sản của mình để giải quyết khiếu nại. Các khiếu nại có bảo đảm luôn được ưu tiên hơn các khiếu nại không có bảo đảm.

Về di sản của người chết, nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối đảm bảo thanh toán các khoản nợ tồn đọng trước khi phân chia tài sản cho người thụ hưởng.

Bài học chính

  • Ưu tiên tuyệt đối là quy tắc được sử dụng trong các trường hợp doanh nghiệp phá sản để xác định thứ tự thanh toán giữa các chủ nợ và cổ đông; nó cũng áp dụng cho các cá nhân đang thanh lý tài sản để giải quyết khiếu nại.
  • Quy định này cũng đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ tồn đọng trên di sản của người đã chết trước khi phân chia tài sản cho người thụ hưởng.
  • Trong kế hoạch thanh lý, Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ quy định rằng các chủ nợ phải được đối xử “công bằng và bình đẳng” và mức độ ưu tiên tuyệt đối chỉ định thứ tự thanh toán để thực hiện chỉ thị đó.
  • Tòa án đã khẳng định rằng các chủ nợ có bảo đảm phải được thanh toán trước tiên, sau đó đến các chủ nợ không có bảo đảm và cuối cùng là chủ sở hữu vốn nếu vẫn còn tài sản.

Mức độ ưu tiên tuyệt đối hoạt động như thế nào

Theo Mục 1129(b)(2) của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ, kế hoạch thanh lý phải “công bằng và bình đẳng” đối với các chủ nợ. Dành một số điều khoản nhất định để xử lý các khoản tiền lương, phúc lợi và yêu cầu thuế còn thiếu, mức độ ưu tiên tuyệt đối chỉ rõ khoản thanh toán trật tự phân hạng để thực hiện chỉ thị về đối xử công bằng và bình đẳng. Các chủ nợ cấp cao được thanh toán đầy đủ trước khi các chủ nợ cấp dưới được thanh toán trừ khi các chủ nợ cấp cao đồng ý cấp dưới một số yêu cầu bồi thường của họ đối với các chủ nợ không có bảo đảm đó. Sau khi các yêu cầu của chủ nợ cấp dưới được thỏa mãn, mọi khoản tiền còn lại sẽ được chuyển cho chủ sở hữu vốn.

Trong trường hợp di sản, nếu nguồn di sản không đủ để trả nợ thì tài sản sẽ được thanh lý để thanh toán nghĩa vụ nợ còn lại.

Tòa án can thiệp để khẳng định quyền ưu tiên tuyệt đối

Trong một số vụ kiện tụng, tòa án đã phải khẳng định nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối. Những trường hợp như vậy liên quan đến sự hợp tác giữa các chủ nợ và con nợ nhất định, những người tìm cách loại trừ các nhóm nguyên đơn khác khỏi số tiền thanh lý. Tòa án xét xử những vụ việc này cho rằng các chủ nợ có bảo đảm phải được thanh toán trước tiên, sau đó đến các chủ nợ không có bảo đảm và cuối cùng là chủ sở hữu vốn nếu còn tài sản. Trừ khi có những trường hợp đặc biệt hoặc nếu các chủ nợ có bảo đảm đồng ý khác, không có sự sắp xếp trước nào có thể phá vỡ trình tự này.