Vốn thanh toán bổ sung (APIC) là gì?

Vốn góp bổ sung (APIC) là một thuật ngữ kế toán đề cập đến số tiền mà nhà đầu tư trả cao hơn và vượt quá mệnh giá của một cổ phiếu.

Thường được gọi là “vốn góp vượt quá mệnh giá”, APIC xảy ra khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu mới phát hành trực tiếp từ một công ty trong giai đoạn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). APIC, được chia thành từng khoản trong phần vốn cổ đông (SE) của bảng cân đối kế toán, được coi là cơ hội lợi nhuận cho các công ty vì nó giúp họ nhận được tiền mặt dư thừa từ các cổ đông.

Bài học chính

  • Vốn góp bổ sung (APIC) là chênh lệch giữa mệnh giá của một cổ phiếu và giá mà nhà đầu tư thực sự phải trả cho nó.
  • Để trở thành phần “bổ sung” của vốn góp, nhà đầu tư phải mua cổ phiếu trực tiếp từ công ty trong thời gian IPO.
  • APIC thường được ghi nhận là vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán.
  • Tuy nhiên, tiền mặt thu được từ việc bán cổ phiếu (cả mệnh giá và APIC) được ghi nhận vào phần tài sản của bảng cân đối kế toán.
  • APIC là một cách tuyệt vời để các công ty tạo ra tiền mặt mà không cần phải thế chấp bất kỳ tài sản thế chấp nào.
Trả thêm vốnAdditional Paid-In Capital

Investopedia / Zoe Hansen

Vốn thanh toán bổ sung (APIC) hoạt động như thế nào

Trong quá trình IPO, một công ty có quyền ấn định bất kỳ mức giá nào cho cổ phiếu của mình mà nó thấy phù hợp. Trong khi đó, các nhà đầu tư có thể chọn trả bất kỳ số tiền nào cao hơn mệnh giá đã khai báo này của giá cổ phiếu để tạo ra APIC. APIC này còn được gọi là thặng dư đóng góp.

Giả sử rằng trong giai đoạn IPO, Công ty XYZ Widget phát hành một triệu cổ phiếu với mệnh giá là 1 USD trên mỗi cổ phiếu và các nhà đầu tư chào giá cổ phiếu với giá cao hơn mệnh giá là 2 USD, 4 USD và 10 USD. Chúng ta hãy giả định thêm rằng những cổ phiếu đó cuối cùng được bán với giá 11 đô la, do đó mang lại cho công ty 11 triệu đô la. Trong trường hợp này, APIC là 10 triệu USD (11 triệu USD trừ đi mệnh giá 1 triệu USD). Do đó, bảng cân đối kế toán của công ty phân loại 1 triệu USD là “vốn góp” và 10 triệu USD là “vốn góp bổ sung”.

Khi một cổ phiếu được giao dịch trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư có thể trả bất cứ giá nào mà thị trường chấp nhận. Khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu trực tiếp từ một công ty nhất định, công ty đó sẽ nhận và giữ lại số tiền này dưới dạng vốn góp. Nhưng sau thời gian đó, khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu trên thị trường mở, số tiền tạo ra sẽ đi thẳng vào túi của các nhà đầu tư bán bớt vị thế của mình.

APIC chỉ được ghi nhận tại đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); các giao dịch xảy ra sau IPO không làm tăng tài khoản APIC.

Những cân nhắc đặc biệt

APIC thường được đặt trong phần SE của bảng cân đối kế toán. Khi một công ty phát hành cổ phiếu, có hai mục diễn ra trong phần vốn chủ sở hữu: cổ phiếu phổ thông và APIC. Tổng số tiền mặt do IPO tạo ra được ghi dưới dạng ghi nợ và cổ phiếu phổ thông và APIC được ghi dưới dạng ghi có. Lưu ý rằng tiền mặt được ghi lại được báo cáo trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán, trong khi cổ phiếu phổ thông và APIC được báo cáo trong phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán.

Công thức APIC là:

APIC = (Giá phát hành – Mệnh giá) x Số lượng cổ phiếu được nhà đầu tư mua lại

Mệnh giá

Do APIC đại diện cho số tiền được trả cho công ty cao hơn mệnh giá của chứng khoán nên điều cần thiết là phải hiểu mệnh giá thực sự có nghĩa là gì. Nói một cách đơn giản, “mệnh giá” biểu thị giá trị mà một công ty gán cho cổ phiếu tại thời điểm IPO, thậm chí trước khi có thị trường chứng khoán. Theo truyền thống, các tổ chức phát hành cố tình đặt giá trị mệnh giá cổ phiếu ở mức thấp – trong một số trường hợp chỉ bằng một xu trên mỗi cổ phiếu – để tránh trước mọi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn có thể xảy ra nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mệnh giá.

Giá trị thị trường

Giá trị thị trường là giá trị thực tế của một công cụ tài chính tại bất kỳ thời điểm nào. Thị trường chứng khoán xác định giá trị thực của một cổ phiếu, giá trị này thay đổi liên tục khi cổ phiếu được mua và bán trong suốt ngày giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư kiếm tiền dựa trên sự thay đổi giá trị của cổ phiếu theo thời gian, dựa trên kết quả hoạt động của công ty và tâm lý nhà đầu tư.

Vốn thanh toán bổ sung so với vốn thanh toán

Vốn góp hoặc vốn góp là toàn bộ số tiền mặt hoặc tài sản khác mà các cổ đông đã trao cho công ty để đổi lấy cổ phiếu. Vốn góp bao gồm mệnh giá của cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cộng với bất kỳ số tiền nào được trả vượt quá.

Vốn góp bổ sung, như tên gọi của nó, chỉ bao gồm số tiền được trả vượt quá mệnh giá cổ phiếu phát hành trong đợt IPO của công ty.

Cả hai khoản mục này đều nằm cạnh nhau trong phần SE của bảng cân đối kế toán.

Lợi ích của vốn góp bổ sung

Đối với cổ phiếu phổ thông, vốn góp bao gồm mệnh giá cổ phiếu và APIC, APIC sau này có thể cung cấp một phần đáng kể vốn cổ phần của công ty, trước khi thu nhập giữ lại bắt đầu tích lũy. Vốn này cung cấp một lớp phòng vệ chống lại các khoản lỗ tiềm ẩn, trong trường hợp thu nhập giữ lại bắt đầu thâm hụt.

Một lợi thế lớn khác của công ty phát hành cổ phiếu là nó không làm tăng chi phí cố định của công ty. Công ty không phải thanh toán bất kỳ khoản nào cho nhà đầu tư; thậm chí cổ tức cũng không được yêu cầu. Hơn nữa, các nhà đầu tư không có bất kỳ yêu cầu nào đối với tài sản hiện có của công ty.

Sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông, công ty có quyền tự do sử dụng số tiền được tạo ra theo bất kỳ cách nào họ chọn, cho dù điều đó có nghĩa là trả hết các khoản vay, mua tài sản hay bất kỳ hành động nào khác có thể mang lại lợi ích cho công ty.

Tại sao vốn thanh toán bổ sung lại hữu ích?

APIC là một cách tuyệt vời để các công ty tạo ra tiền mặt mà không cần phải thế chấp bất kỳ tài sản thế chấp nào. Hơn nữa, việc mua cổ phiếu trong đợt IPO của công ty có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho một số nhà đầu tư.

Vốn thanh toán bổ sung có phải là tài sản không?

APIC được ghi nhận trong phần vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán của công ty. Nó được ghi nhận dưới dạng tín dụng theo vốn chủ sở hữu của cổ đông và đề cập đến số tiền mà nhà đầu tư trả cao hơn mệnh giá của cổ phiếu. Tổng số tiền mặt được tạo ra từ APIC được phân loại là khoản ghi nợ vào phần tài sản của bảng cân đối kế toán, với các khoản ghi có tương ứng cho APIC và được thanh toán thường xuyên bằng vốn nằm trong phần vốn chủ sở hữu.

Làm thế nào để bạn tính toán vốn thanh toán bổ sung?

Công thức APIC là APIC = (Giá phát hành – Mệnh giá) x Số lượng cổ phiếu được nhà đầu tư mua lại.

Vốn góp tăng hay giảm như thế nào?

Bất kỳ đợt phát hành mới cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông nào cũng có thể làm tăng vốn góp khi phần giá trị vượt quá được ghi nhận. Vốn góp có thể được giảm bớt bằng cách mua lại cổ phần.

Điểm mấu chốt

Vốn thanh toán bổ sung thể hiện số tiền mà nhà đầu tư đóng góp cho một công ty cao hơn mệnh giá đã nêu của cổ phiếu. Đây là phần vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán của công ty bao gồm số tiền nhận được từ việc phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi. Vốn này phản ánh sự khác biệt giữa giá phát hành cổ phiếu và mệnh giá của chúng, cho phép các công ty tạo thêm vốn để mở rộng, nghiên cứu hoặc các hoạt động kinh doanh khác.

Sửa chữa—Ngày 13 tháng 5 năm 2023: Phiên bản trước của bài viết này nêu không chính xác tiền mặt được ghi vào phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán thay vì phần tài sản.